Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Geldigheidsgebied, definities

Geldigheidsgebied:

 1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemingen, rechtspersonen van het publiekrecht of publiekrechtelijke speciale fondsen als bedoeld in § 310 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Voorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met of afwijken van de verkoopvoorwaarden van Gira erkent Gira uitsluitend wanneer Gira de geldigheid hiervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.
 2. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige overeenkomsten met de klant, voor zover het soortgelijke rechtshandelingen betreft.

Definities:

De gebruikte begrippen Gira, klant en ondernemer betekenen:

Gira is
Gira Giersiepen GmbH & Co KG,
Dahlienstraße,
42477 Radevormwald

Klant is iedere ondernemer met wie Gira een overeenkomst sluit als bedoeld in nr. 2 van deze algemene voorwaarden.

Ondernemer is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, die bij het sluiten van een overeenkomst met Gira krachtens zijn beroepsbezigheid of zelfstandige beroepsbezigheid handelt.

 

1. Algemene bepalingen

 1. De eigendomsrechten en auteursrechtelijke gebruiksrechten op kostenramingen, tekeningen en andere documenten blijven Gira onbeperkt voorbehouden. De documenten mogen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gira aan derden beschikbaar worden gesteld en dienen, wanneer de opdracht niet wordt verstrekt, op verzoek onmiddellijk aan Gira te worden teruggegeven. De punten 1 en 2 gelden eveneens voor documenten van de klant; deze mogen echter beschikbaar worden gesteld aan derden die Gira toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van de leveringen.
 2. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover deze in redelijkheid van de klant kunnen worden gevergd.

2. Offerte en sluiting van de overeenkomst

 1. Voor zover een bestelling moet worden beschouwd als een offerte als bedoeld in § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kan Gira deze binnen twee weken aannemen.

3. Omvang van leveringen en diensten

 1. De bij de offerte van Gira gevoegde documentatie, tekeningen, gewichtsaanduidingen, monsters enz. zijn alleen bij benadering maatgevend, tenzij anders is vermeld in de offerte. Wijzigingen in constructie, uitvoering, materiaalkeuze en vervaardiging blijven ook na verzending van de orderbevestiging uitdrukkelijk voorbehouden, zolang dit geen gevolgen heeft voor de kwaliteit, de prijs en/of de essentiële functiekenmerken of de levertijd en dit in redelijkheid van de klant kan worden gevergd.

4. Leveringstermijnen

 1. De door Gira aangegeven levertijd is niet-bindend, voor zover met de klant geen andere overeenkomsten zijn gesloten. Correcte en tijdige eigen bevoorrading blijft uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. De leveringstermijn wordt verlengd wanneer zich onvoorziene, buitengewone en onafwendbare gebeurtenissen voordoen, in het bijzonder stakingen van welke aard dan ook, embargo’s en niet-tijdige toelevering van Gira.
 3. Indien de verzending op verzoek van de klant of om andere Gira niet toe te rekenen redenen wordt vertraagd, komen de hieruit ontstane bijkomende kosten evenals het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de geleverde goederen, vanaf het moment dat deze gereed is gemeld voor verzending, voor rekening van de klant.
 4. Bij opslag in de fabriek van Gira (of bij gevolmachtigden van Gira) is Gira gerechtigd voor elke aangevangen maand van opslag ten minste 0,5% van de leveringsprijs in rekening te stellen. Overige aanspraken, in het bijzonder uit hoofde van § 373 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), blijven voorbehouden.
 5. Deelleveringen en voortijdige leveringen blijven Gira principieel voorbehouden.
 6. In het geval van een Gira toe te rekenen vertraging bij de levering is de klant verplicht Gira schriftelijk een redelijk uitstel te verlenen. Indien de klant in het geval van een vertraging bij de levering Gira een naar omstandigheden redelijk uitstel verleent en Gira verzuimt deze termijn na te komen op grond van Gira toe te rekenen redenen, dan is de klant gerechtigd af te zien van de overeenkomst; schadeclaims kunnen uitsluitend worden ingediend in het geval van schade door opzet of grove nalatigheid.
 7. Indien de overeenkomst verkoop op levering betreft als bedoeld in § 376 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), dan is bovenstaand punt van toepassing, met dien verstande dat de klant met uitsluiting van alle overige rechten schriftelijk van de overeenkomst kan afzien. Tenzij er sprake is van schade door opzet of grove nalatigheid.
 8. Het nakomen van de leveringstermijn door Gira vooronderstelt dat de klant zijn contractuele verplichtingen tijdig en correct naleeft, met name zijn betalingsverplichtingen.

5. Overdracht van risico, verzending

 1. Tussen Gira en de klant zijn de INCO-Terms in de telkens geldende versie van toepassing, momenteel de INCO-Terms 2010, clausule ‘EXW’ (ex works/af fabriek). Het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de goederen gaat met de verzending aan de klant en uiterlijk met het verlaten van fabriek/magazijn over op de klant. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de goederen vanaf de plaats van nakoming worden verzonden en wie de vrachtkosten draagt.
 2. Indien Gira in het kader van de door Gira afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering de verzekering van het transport voor zijn rekening neemt, geschiedt de afhandeling overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden op vertoon van de volgende documenten door de klant:
  a) feitelijk verslag van het transportbedrijf (bijv. kwitantie van de expediteur)
  b) originele vrachtbrief
  c) rechtsoverdracht voor de ontstane schade.
 3. De klant is verplicht, voor zover de transportschade Gira aan te rekenen is, Gira onmiddellijk na ontvangst van de zending schriftelijk op de hoogte te stellen van de opgetreden transportschade. De beschadigde onderdelen dienen gratis aan onze fabriek in Radevormwald of aan het desbetreffende depot van Gira te worden geretourneerd. De klant mag de inontvangstneming van leveringen niet weigeren omwille van onbeduidende gebreken.

6. Prijzen, betalingsvoorwaarden, zekerheden

 1. De prijzen van Gira gelden af fabriek of af het betreffende magazijn, exclusief verpakking en exclusief belasting toegevoegde waarde in de van toepassing zijnde hoogte. De kosten van de verpakking worden afzonderlijk in rekening gesteld.
 2. Indien er geen vaste prijsafspraken met de klant zijn getroffen, blijven redelijke prijswijzigingen op grond van gewijzigde loon-, materiaal- of distributiekosten voorbehouden voor leveringen die drie maanden of later na sluiting van de overeenkomst geschieden.
 3. Voor orders van minder dan EUR 100,- wordt standaard een bedrag van EUR 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Voor leveringen op afstand, waarbij het afleveradres afwijkt van het besteladres, berekent Gira minimaal EUR 7,50 verzendkostentoeslag per zending, hogere verzendkosten worden met de klant individueel overeengekomen.
 4. Alle betalingen van de klant dienen franco Gira bankrelatie binnen de aangegeven termijnen te worden verricht.
 5. Indien na de verzenddatum van de orderbevestiging van Gira wijzigingen optreden in de economische omstandigheden van de klant, waardoor de vervulling van diens betalingsverplichtingen in twijfel kan worden getrokken, is Gira gerechtigd de levering van de goederen in te houden of zekerheid te eisen; indien de klant de eis tot zekerheidstelling van Gira niet binnen een redelijke termijn nakomt, is Gira gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum verleent Gira een korting ter hoogte van 2%. Voor door Gira geleverde diensten verleent Gira geen kortingaftrek. Bij betalingsachterstanden vervalt het recht op korting. De normale betalingstermijn bedraagt 30 dagen netto contant. Vertegenwoordigers en buitendienstmedewerkers van Gira zijn niet bevoegd betalingen of betaalmiddelen aan te nemen, tenzij zij een incassomachtiging hebben.
 7. De klant is verplicht de vordering van Gira binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen te betalen. Na het verstrijken van deze termijn geldt de betaling als achterstallig, zonder dat de klant hoeft te worden aangemaand. De klant is bij betalingsachterstand verplicht tot rentebetaling over de geldschuld ter hoogte van 9% bovenop de basisrente. Het aantonen van een hogere schade door de betalingsachterstand en vordering daarvan blijven voorbehouden.
 8. Wanneer Gira de opstelling of montage heeft verzorgd en er niets anders is overeengekomen, draagt de klant naast de overeengekomen vergoeding alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals reiskosten, kosten voor het transport van gereedschap en persoonlijke bagage en verplaatsingsvergoedingen.

7. Compensatie en recht van retentie

 1. De klant heeft uitsluitend recht op compensatie tegenover Gira wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant is slechts bevoegd het recht van retentie tegenover Gira uit te oefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele betrekking berust.

8. Materiële tekortkomingen

Gira aanvaardt aansprakelijkheid voor materiële tekortkomingen als volgt:

 1. Alle onderdelen of diensten die, ongeacht de bedrijfsduur, binnen de verjaringstermijn een materiële tekortkoming vertonen, dienen naar keuze door Gira kosteloos te worden hersteld, opnieuw te worden geleverd of opnieuw te worden vervuld, voor zover de oorzaak van de materiële tekortkoming al bestond voor het moment van de risico-overdracht.
 2. Aanspraken wegens materiële tekortkomingen verjaren na 24 maanden. Dit geldt niet voor zover de wetgeving conform § 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en producten voor bouwwerken), § 479 lid 1 (aanspraak op regres) en § 634a lid 1 nr. 2 (bouwgebreken) BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft en in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Gira en bij opzettelijk verzwijgen van gebreken. De wettelijke regelingen met betrekking tot opschorting van de aanvang, opschorting en hernieuwde aanvang van verjaringstermijnen blijven onaangetast.
 3. De klant dient de leveringen en diensten na ontvangst onmiddellijk te controleren. Van toepassing is § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Materiële tekortkomingen dient de klant binnen twee weken schriftelijk, per e-mail of fax aan Gira te melden. Beslissend is daarbij het tijdstip waarop de klacht bij Gira binnenkomt. Voor duidelijke gebreken begint deze termijn met de aflevering van de goederen bij de klant, bij verborgen gebreken na de vaststelling door de klant. Wanneer gebreken niet tijdig worden gemeld, is aanspraak op garantie uitgesloten. De klant draagt de volledige bewijslast voor alle garantievoorwaarden, met name voor de tekortkoming zelf, voor het tijdstip waarop de tekortkoming is vastgesteld en voor het tijdig indienen van de klacht.
 4. Bij klachten die tijdig en op de juiste wijze zijn ingediend, mogen betalingen van de klant worden ingehouden in een zodanige omvang als in een redelijke verhouding staat tot de materiële tekortkomingen. De klant kan betalingen uitsluitend inhouden wanneer een klacht wordt ingediend, over de gegrondheid waarvan geen twijfel kan bestaan. Wanneer een klacht onterecht is, is Gira gerechtigd de ontstane uitgaven op de klant te verhalen.
 5. Allereerst dient Gira in de gelegenheid te worden gesteld alsnog zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen. Eventueel vervangen onderdelen dienen naar wens kosteloos aan Gira te worden geretourneerd.
 6. Wanneer de verplichtingen alsnog niet worden nagekomen (conform § 440 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)) kan de klant – ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding conform nr. 12 – de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen.
 7. Aanspraken op garantie bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen toestand, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, die niet volgens de overeenkomst voorop zijn gesteld, alsook bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Wanneer door de klant of door derden ondeskundig wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, bestaat hiervoor en voor de hieruit voortkomende gevolgen eveneens geen aanspraak op garantie. De garantieverplichting van Gira vooronderstelt dat de goederen correct worden gemonteerd, in bedrijf worden gesteld en onder nauwkeurige opvolging van onze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
 8. Aanspraken van de klant wegens voor het nakomen van de verplichtingen vereiste uitgaven, met name transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de uitgaven hoger uitvallen, omdat het geleverde voorwerp naderhand naar een andere locatie dan de vestiging van de klant is gebracht, tenzij deze verplaatsing overeenkomt met het bedoelde gebruik van het voorwerp.
 9. Aanspraken op regres van de klant tegen Gira conform § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (regres van de ondernemer) bestaan slechts in zoverre de klant met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die boven de wettelijke aanspraken op garantie uitgaan. Voor de omvang van de aanspraak op regres van de klant tegen Gira conform § 478 lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) gelden verder nr. 8 lid 7 en nr. 8 lid 8.
 10. Voor aanspraken op schadevergoeding geldt voor het overige nr. 12 van deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (overige aanspraken op schadevergoeding). Verdergaande of andere dan de in nr. 8 geregelde aanspraken van de klant tegen Gira en diens plaatsvervangers wegens materiële tekortkomingen zijn uitgesloten.

9. Afwikkeling van retourzendingen (terugname van goederen)

 1. Wanneer niet aan de voorwaarden voor aanspraken op garantie door de klant is voldaan, is Gira niet verplicht de goederen terug te nemen.
 2. Wanneer Gira, buiten aanspraken op garantie om, bij uitzondering toestemt de goederen van de klant terug te nemen, dan gebeurt dit vrijwillig en zonder erkenning van wettelijke verplichtingen. Dit vormt geen reden voor aanspraak van de klant op terugbetaling van de koopprijs.
 3. Wanneer Gira handelt in de zin van voornoemde nr. 2 buiten aanspraken op garantie om in het kader van de afwikkeling van retourzendingen, wordt de klant een vaste afhandelingsbijdrage in rekening gesteld. De betreffende hoogte van deze bijdrage blijkt uit de Gira homepage https://partner.gira.com/nl_NL/service en https://partner.gira.com/nl_NL/service/retour.html.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Gira behoudt zich het eigendom van de goederen voor tot en met de ontvangst van alle betalingen uit alle overeenkomsten die zijn gesloten tot het tijdstip van het sluiten van de laatste overeenkomst tussen de klant en Gira. De klant mag de goederen waarop het voorbehoud rust volgens goed zakelijk gebruik doorverkopen. De klant draagt echter aan Gira alle vorderingen af ter hoogte van het desbetreffende factuurbedrag dat hij uit de doorverkoop aan afnemers of derden verkrijgt. Na de genoemde afdracht blijft de klant gerechtigd deze vorderingen te innen. De bevoegdheid van Gira de vordering zelf te innen, blijft onverminderd van kracht. Gira mag met name van de klant verlangen de afgedragen vordering, het bijbehorende saldo en de debiteur aan Gira bekend te maken, alle vereiste gegevens voor het innen van de vordering te verstrekken en de daarbij behorende documenten onmiddellijk aan Gira te overhandigen en de debiteur schriftelijk van de afdracht op de hoogte te stellen.
 2. De klant is niet gerechtigd de goederen waarop het voorbehoud rust te verpanden of aan derden als zekerheid over te dragen.
 3. Wanneer de klant handelt in strijd met de overeenkomst, met name bij betalingsachterstand, is Gira gerechtigd de goederen terug te nemen. De terugname van of beslaglegging op de goederen betekent niet dat Gira de overeenkomst als ontbonden beschouwt; dit geldt uitsluitend wanneer Gira dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de klant Gira hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. De bewerking en verwerking of wijziging van het gekochte voorwerp door de klant geschiedt altijd in naam en opdracht van Gira. In dit geval wordt het recht van wording van de klant voor het gekochte voorwerp voortgezet voor het gewijzigde voorwerp. Indien het gekochte voorwerp wordt verwerkt met andere voorwerpen, die geen eigendom van Gira zijn, verkrijgt Gira het mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in verhouding van de objectieve waarde van het gekochte voorwerp ten opzichte van de andere bewerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Hetzelfde geldt voor vermenging. Indien de vermenging zodanig geschiedt dat het voorwerp van de klant als hoofdvoorwerp te beschouwen is, geldt als overeengekomen dat de klant evenredig mede-eigendom aan Gira overdraagt en het zo ontstane eigendom of mede-eigendom voor Gira bewaart. Om de vordering van Gira tegen de klant te waarborgen, draagt de klant ook zulke vorderingen aan Gira af, die voortkomen uit de verbinding van de goederen waarop voorbehoud rust met een grondstuk van derden; Gira neemt deze afdracht reeds nu aan.
 5. Op verzoek zal Gira de klant de zekerheid in zoverre en naar keuze van Gira vrijgeven, als de waarde meer dan 25% hoger is dan de waarde van de veilig te stellen vorderingen.

11. Onmogelijkheid

 1. Voor zover de levering onmogelijk is, is de klant gerechtigd schadevergoeding te verlangen, tenzij Gira de onmogelijkheid niet is aan te rekenen. De aanspraak op schadevergoeding van de klant is echter beperkt tot 10% van de waarde van het betreffende deel van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet nuttig in gebruik kan worden genomen. Deze beperking geldt niet voor zover in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid aansprakelijkheid verplicht is; dit houdt geen omkering van de bewijslast in ten nadele van de klant. Het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden blijft onaangetast.

12. Overige aanspraken op schadevergoeding

 1. Aanspraken op schade- en onkostenvergoeding van de klant (verder genoemd: aanspraken op schadevergoeding), ongeacht uit welke rechtsgrond, met name wegens schending van verplichtingen voortkomend uit de contractuele schuldverhouding en uit onbevoegde handelingen, zijn uitgesloten. Dat geldt niet voor zover aansprakelijkheid verplicht is, bijv. volgens de productaansprakelijkheidswetgeving, in gevallen van opzet of grove nalatigheid, wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid, of wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen. De aanspraak op schadevergoeding voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot voor de overeenkomst kenmerkende en voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of van aansprakelijkheid wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid.
 2. Aanspraken op schadevergoeding zijn naar reden en hoogte voor het overige beperkt tot de inhoud van de voor Gira op het tijdstip van het schadegeval bestaande verzekering.
 3. Voor zover de klant conform nr. 12 aanspraak maakt op schadevergoeding, gelden de wettelijke bepalingen inzake verjaring.

13. Plaats van nakoming, bevoegd gerecht, geldigheidsgebied

 1. De plaats van nakoming voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst, inclusief een aanspraak op ontbinding, is Radevormwald.
 2. Als bevoegd gerecht gelden als overeengekomen de plaatsen waar de voor Radevormwald verantwoordelijke rechtbanken hun zetel hebben. Dit geldt tevens voor klachten over wissels en cheques, in het bijzonder bij aanspraken als gevolg van aanmaningsprocedures; zolang er echter geen proces tegen Gira aanhangig is gemaakt, is Gira gerechtigd de klant ook bij de voor zijn vestigingsplaats bevoegde rechtbank aan te klagen.
 3. Op de rechtsbetrekkingen voortkomend uit deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing onder uitdrukkelijke uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Versie: 10/2017

> Algemene voorwaarden downloaden