Privacyverklaring

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over het type, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (in het vervolg “gegevens” genoemd) binnen het kader van onze onlinediensten en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud evenals externe online-aanwezigheid, bijv. onze sociale-mediaprofielen. (hierna aangeduid als “onlinediensten”). Met betrekking tot de gebruikte begrippen, zoals “persoonsgegevens” of de “verwerking” ervan verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstr. 12
42477 Radevormwald
Amtsgericht Köln, HRA 16352
Directie: Christian Feltgen, Dominik Marte, Sebastian Marz, Steffen Zimmermann
Telefoonnummer: +49-(0)2195-602-0
E-mailadres: info@gira.de

Toezichthouder voor gegevensbescherming:

Dr. Gregor Scheja (Scheja & Partners GmbH & Co. KG)
Adenauerallee 136
D-53113 Bonn

Tel.: +49 (0) 228-227 226-0 
Fax: +49 (0) 228-227 226-26 
E-Mail: info@scheja-partner.de

SSL-secure contact: https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html
Website: https://www.scheja-partner.de/

Types verwerkte gegevens:

 • Inventarisgegevens
 • Contactgegevens
 • Inhoudsgegevens
 • Contractgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta-/communicatiegegevens

Verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (art. 9 lid 1 AVG):

Er worden geen bijzondere gegevenstypes verwerkt.

Categorieën van personen waarop verwerking van toepassing is:

 • Klanten / geïnteresseerden / leveranciers.
 • Bezoekers en gebruikers van de onlinediensten.

Hierna duiden wij de betreffende personen samenvattend aan als “gebruikers”.

Doel van de verwerking:

 • Ter beschikking stellen van de onlinediensten, daarbij behorende inhoud en functies.
 • Uitvoeren van contractuele werkzaamheden, service en klantenservice.
 • Beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
 • Marketing, reclame en marktonderzoek.
 • Veiligheidsmaatregelen.

 

Versie: 25.05.2018

 

 1. Relevante rechtsgrondslagen

  Conform de bepaling van art. 13 AVG brengen wij u op de hoogte van de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag in de privacyverklaring niet worden genoemd, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemmingen is art. 6 lid 1 sub a) en art. 7 AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en uitvoeren van contractuele maatregelen evenals het beantwoorden van aanvragen is art. 6 lid 1 sub b) AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking en het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 sub c) AVG, en de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6 lid 1 sub f) AVG. Voor het geval dat levensbelang van de betrokken personen of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 sub d) AVG als rechtsgrondslag.

 2. Wijzigingen en actualiseringen van de privacyverklaring

  Wij verzoeken u zich regelmatig te informeren over de inhoud van onze privacyverklaring. Wij passen de privacyverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij informeren u zodra door wijzigingen een handeling van uw zijde (bijv. toestemming) of een andere individuele melding noodzakelijk wordt.

 3. Veiligheidsmaatregelen

  Wij treffen conform art. 32 van de AVG onder inachtneming van de stand der techniek, de uitvoeringskosten en het type, de reikwijdte, de omstandigheden en de doelen van de verwerking evenals de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen, om een voor het risico passend beschermingsniveau te garanderen; tot de maatregelen behoren in het bijzonder het beveiligen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, evenals de u betreffende toegang, invoer, doorsturen, de beveiliging van de beschikbaarheid en scheiden ervan. Verder hebben wij procedures opgezet die het waarnemen van de rechten van betrokkenen, wissen van gegevens en een reactie op bedreigingen voor de gegevens garanderen. Verder nemen wij de beveiliging van persoonsgegevens al bij de ontwikkeling resp. selectie van hardware, software evenals procedures, volgens het principe van de gegevensbescherming door techniekontwerp en door gegevensbescherming-vriendelijke standaardinstellingen in acht (art. 25 van de AVG).

  Tot de veiligheidsmaatregelen behoort in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

 4. Samenwerking met verwerkers in opdracht en derden

  1. Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere ondernemingen (verwerkers of derden) laten zien, deze aan hen overdragen of hun op andere wijze toegang tot de gegevens geven, gebeurt dit uitsluitend op grond van een wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden voor het uitvoeren van het contract vereist is, bijv. aan betalingsdienstverleners, conform art. 6 lid 1 sub b) AVG), indien u heeft toegestemd, indien een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. inzetten van zaakgelastigden, webhosts etc.).

  2. In zoverre wij derden opdracht geven tot verwerking van gegevens op grond van een zogenaamde “opdrachtverwerkingsovereenkomst” wordt dit gedaan op basis van art. 28 AVG.

 5. Overdracht naar andere landen

  In zoverre wij gegevens naar een ander land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaring, resp. overdracht van gegevens aan derden wordt uitgevoerd, zal dit alleen geschieden, als het voor het uitvoeren van onze (voor-)contractuele verplichtingen, op grond van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van onze legitieme interesses wordt uitgevoerd. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming, verwerken wij of laten wij de gegevens alleen in een ander land verwerken als aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG wordt voldaan.

 6. Rechten van de betrokken personen

  1. U heeft het recht een bevestiging te verlangen dat de desbetreffende gegevens verwerkt worden en informatie over deze gegevens evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens volgens art. 15 van de AVG.

  2. U heeft conform art. 16 van de AVG het recht, de vervollediging van de u betreffende gegevens of de rectificatie te verlangen van onjuiste gegevens die u betreffen.

  3. U heeft conform art. 17 van de AVG het recht te verlangen dat de desbetreffende gegevens onmiddellijk worden gewist, of conform art. 18 van de AVG een beperking van de verwerking van de gegevens te verlangen.

  4. U heeft het recht te verlangen dat de gegevens die u betreffen, die u ons heeft gegeven conform art. 20 van de AVG verkrijgt en om de overdracht ervan aan andere verantwoordelijken te eisen.

  5. U heeft verder conform art. 77 AVG het recht om een bezwaar in te dienen bij de van toepassing zijnde toezichthoudende autoriteit.

 7. Opzeggingsrecht

  U heeft het recht verstrekte toestemmingen conform art. 7 lid 3 AVG voor de toekomst te herroepen.

 8. Recht op bezwaar

  U kunt te allen tijde bezwaar indienen tegen de toekomstige verwerking van de u betreffende gegevens conform art. 21 van de AVG. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen de verwerking met als doel directe reclame.

 9. Cookies en recht op bezwaar bij directe reclame

  Wij maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers. Deels dienen de cookies voor de veiligheid of zijn vereist voor het functioneren van onze onlinediensten (bijv. voor de weergave van de website) of om de gebruikersbeslissing bij de bevestiging van de cookiebanner op te slaan. Daarnaast maken wij of onze technologiepartners gebruik van cookies voor de meting van de reikwijdte en voor marketingdoeleinden, waarover de gebruikers in de loop van de privacyverklaring worden geïnformeerd.

  Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden kan bij een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, kenbaar worden gemaakt via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/. Verder kan het opslaan van cookies door middel van uitschakeling daarvan in de instellingen van de browser worden bereikt. Houd er echter rekening mee dat dan eventueel niet alle functies van deze onlinedienst kunnen worden gebruikt.

 10. Wissen van gegevens

  1. De door ons verwerkte gegevens worden conform art. 17 en 18 van de AVG gewist of wat hun verwerking betreft beperkt. Voor zover niet in het kader van deze privacyverklaring uitdrukkelijk aangegeven, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra deze voor hun doelstelling niet meer vereist zijn en het wissen geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat deze voor andere en wettelijk toegestane doelen vereist zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens die om handels- of belastingrechtelijke redenen moeten worden bewaard.

  2. Volgens wettelijke voorschriften geschiedt de opslag in het bijzonder voor 6 jaar conform § 257 lid 1 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) (koopmansboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarafsluitingen, handelsbrieven, boekingsbewijzen etc.) evenals voor 10 jaar conform § 147 lid 1 AO (Duits reglement inzake bewaarplicht) (boeken, notities, statusrapporten, boekingsbewijzen, handels- en bedrijfsbrieven, voor belasting relevante documenten etc.).

 11. Uitvoeren van contractuele werkzaamheden

  1. Wij verwerken basisgegevens (bijv. namen, adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsgegevens) ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten conform art. 6 lid 1 sub b) AVG. De in onlineformulieren als verplicht in te vullen aangeduide velden zijn noodzakelijk voor de totstandkoming van het contract.

  2. Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanleggen waarin ze hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie worden de noodzakelijke verplichte velden aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen door zoekmachines niet geïndexeerd worden. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, tenzij de opslag ervan om handels- of fiscaalrechtelijk redenen conform art. 6 lid 1 sub c) AVG vereist is. De verantwoordelijkheid voor het beveiligen van hun gegevens bij succesvolle opzegging voor het eind van het contract ligt bij de gebruiker. Wij hebben het recht alle tijdens de duur van het contract opgeslagen gegevens van de gebruiker onherroepelijk te wissen.

  3. In het kader van de registratie en hernieuwde aanmeldingen evenals gebruikmaking van onze onlinediensten, slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikershandeling op. Het opslaan wordt uitgevoerd op grond van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het belang van bescherming tegen misbruik en verder onbevoegd gebruik. Deze gegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden, tenzij dit vereist is voor het doen gelden van onze aanspraken of als er sprake is van een wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 sub c) AVG.

  4. Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van onze onlinediensten, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. invoerwaarden in het contactformulier of het gebruikersprofiel) conform art. 6 lid 1 sub f) AVG in een gebruikersprofiel, om de gebruiker bijv. aan de hand van de tot nu toe gebruikte diensten te wijzen op bepaalde producten (directe marketing).

  5. Het wissen vindt plaats na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare plichten, de noodzaak om de gegevens op te slaan wordt om de drie jaar gecontroleerd, in geval van wettelijke archiveringsplichten wordt wissen ervan uitgevoerd na afloop van deze plichten (einde van de handelsrechtelijke bewaarplicht (6 jaar) en fiscale bewaarplicht (10 jaar)); gegevens in het klantaccount blijven bestaan tot het account wordt gewist.

 12. Contact opnemen

  1. Indien er contact met ons wordt opgenomen (via een contactformulier of via e-mail) wordt de informatie van de gebruiker voor de verwerking van de contactaanvraag en de afhandeling ervan conform art. 6 lid 1 sub b) AVG verwerkt.

  2. De gegevens van de gebruiker kunnen in ons Customer-Relationship-Management-systeem (“CRM-systeem”) of in een vergelijkbaar organisatiesysteem worden opgeslagen.

  3. Wij wissen de aanvragen voor zover deze niet meer noodzakelijk zijn. Wij controleren de noodzakelijkheid elke twee jaar; aanvragen van klanten die beschikken over een klantaccount slaan wij permanent op en verwijzen voor het wissen ervan naar de informatie over de klantaccount. In het geval van de wettelijke archiveringsplicht wordt het wissen uitgevoerd nadat deze plicht is afgelopen (einde van de handelsrechtelijke bewaarplicht (6 jaar) en fiscale bewaarplicht (10 jaar)).

 13. Commentaren en bijdragen

  1. Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, worden hun IP-adressen op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG voor 7 dagen opgeslagen.

  2. Dit wordt uitsluitend gedaan voor onze veiligheid, voor het geval iemand in commentaren en bijdragen wederrechtelijke inhoud achterlaat (beledigingen, verboden politieke propaganda etc.). In dit geval kunnen we zelf aansprakelijk gesteld worden voor het commentaar of de bijdrage en zijn zodoende geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

 14. Heffing van toegangsgegevens en logbestanden

  1. Wij verzamelen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van het oproepen, overgedragen gegevenshoeveelheid, melding over succesvol oproepen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de ervoor bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider.

  2. Logfile-informatie wordt uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor de opheldering van misbruik of bedrog) voor de tijdsduur van maximaal zeven dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens waarvan de opslag voor bewijsdoeleinden vereist is, worden tot de uiteindelijke opheldering van het desbetreffende misdrijf niet gewist.

 15. Online-aanwezigheid in social media

  1. Wij onderhouden online-aanwezigheid in sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en deze daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de desbetreffende netwerken en platforms gelden de voorwaarden en de gegevensverwerkingrichtlijnen van de desbetreffende exploitant.

  2. Voor zover niet anders in het kader van onze privacyverklaring aangegeven, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover deze met ons binnen de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. bijdragen op onze onlinediensten schrijven of ons berichten toesturen.

 16. Cookies & reikwijdtemeting

  1. Cookies zijn informatie die door onze webserver of webservers van derden aan de webbrowser van de gebruiker wordt overgedragen en die daar voor een latere oproep worden opgeslagen. Bij cookies kan het gaan om kleine bestanden of andere soorten informatieopslag.

  2. Wij gebruiken “session cookies” die slechts voor de duur van het actuele bezoek aan onze onlinedienst worden opgeslagen (bijv. om het opslaan van uw loginstatus of de functie van het winkelmandje en daarmee het gebruik van onze onlinediensten überhaupt mogelijk te maken). In een session cookie wordt een volgens het toevalsprincipe gegenereerd uniek identificatienummer geplaatst, een zogenaamd session-ID. Daarnaast bevat een cookie de informatie over zijn herkomst en de opslagduur. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Session cookies worden gewist als u het gebruik van onze onlinediensten heeft beëindigd en u zich bijv. uitlogt of de browser sluit.

  3. Wij maken bovendien gebruik van permanente cookies, ook persistent cookies genoemd. Persistent cookies worden geautomatiseerd gewist na een bepaalde tijd die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  4. Indien de gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt deze verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser gewist worden. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functiebeperkingen van deze onlinediensten.

  5. Via de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die dienen voor de bereikmeting en voor reclamedoeleinden.

 17. Google Analytics

  1. Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang van de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG) maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door een cookie verzamelde informatie over het gebruik van de onlinediensten door de gebruiker wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

  2. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om het gebruik van onze onlinediensten door gebruikers te evalueren, om reports over de activiteiten binnen deze onlinediensten samen te stellen en om verdere, met het gebruik van deze onlinediensten en met internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

   Wij gebruiken Google Analytics om ervoor te zorgen dat advertenties die in reclamediensten van Google en diens partners worden weergegeven, alleen verschijnen bij gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesse in bepaalde thema’s of producten, bepaald aan de hand van de websites die worden bezocht), die wij aan Google doorsturen (zogenaamde “remarketing-” of “Google-Analytics-audiences”). Met behulp van remarketing audiences willen we ons er ook van verzekeren dat onze advertenties potentieel overeenstemmen de interesse van de gebruiker.

  3. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde functie anoniem maken van IP-adressen. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie, of in andere staten die het verdrag hebben geratificeerd via de Europese Economische Ruimte, wordt afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

  4. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen de opslag van de cookies verhinderen door een bepaalde instelling van hun browsersoftware; de gebruikers kunnen bovendien de registratie van de gegevens die door de cookie zijn gecreëerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de onlinediensten door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via deze link verkrijgbare browserplug-in te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  5. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken”), https://policies.google.com/technologies/ads (“Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties”), https://adssettings.google.com/authenticated (“Beheer advertentiepersonalisatie op andere websites en in andere apps die Google-advertentieservices gebruiken”).

 18. Google-(re)marketingservices

  1. Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang van de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG) maken wij gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (in het kort “Google-marketingservices”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

  2. De Google-marketing-services staan ons toe reclame voor en op onze website gerichter weer te geven, om gebruikers alleen reclame te presenteren, die potentieel met hun interesses overeenstemmen. Indien aan een gebruiker bijv. advertenties worden getoond voor producten waarin hij op andere websites was geïnteresseerd, noemt men dat “remarketing”. Hiervoor wordt bij het oproepen van onze en andere websites waarop Google-marketingservices actief zijn, onmiddellijk door Google een code van Google uitgevoerd en worden er zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare beeldbestanden of codes, ook “web beacons” genoemd) met de website verbonden. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruikers een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruikt worden). De cookies kunnen door verschillende domeinen geplaatst worden, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt geregistreerd welke websites de gebruiker heeft opgezocht, voor welke content hij zich interesseert en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorsturende websites, duur van het bezoek evenals verdere informatie over het gebruik van de onlinedienst. Het IP-adres van de gebruiker wordt eveneens geregistreerd, waarbij wij op het gebied van Google Analytics meedelen, dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd wordt afgekort en slechts bij uitzondering volledig aan een server van Google in de VS wordt overgedragen en daar wordt afgekort. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met gegevens over de gebruiker m.b.t. andere diensten van Google. De informatie hierboven kan van de kant van Google ook met zulke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan deze reclame te zien krijgen die is afgestemd op zijn interesses.

  3. De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-marketing-services pseudoniem verwerkt. D.w.z. Google slaat bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers op en verwerkt deze, maar verwerkt de relevante gegevens met betrekking tot cookies in pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het perspectief van Google worden de reclameboodschappen niet voor een concreet geïdentificeerde persoon verwerkt en weergegeven, maar voor de cookie-bezitter, onafhankelijk ervan wie deze cookie-bezitter is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan, de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketing-services via de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google overgedragen en op Google-servers in de VS opgeslagen.

   Tot de door ons gebruikte Google-marketingservices behoort onder andere het online-reclameprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversion cookie”. Cookies kunnen dientengevolge dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van cookies verzamelde informatie dient ervoor conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen aan te kunnen maken. De AdWords-klanten wordt het totaal aantal gebruikers meegedeeld die hun reclame aangeklikt hebben en die zijn doorgeleid naar een site die van conversion-tracking voorzien is. Ze krijgen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

  4. Daarnaast kunnen wij gebruikmaken van de dienst “Google Optimizer”. Met Google Optimizer kunnen wij in dit kader zogenaamde “A/B-tests” uitvoeren, om te kijken wat voor effect verschillende wijzigingen aan een website hebben (bijv. wijzigingen van de invoervelden, van het design etc.). Voor deze tests worden cookies op de apparaten van de gebruikers geplaatst. Daarbij worden alleen pseudonieme gegevens van de gebruikers verwerkt.

  5. Verder kunnen wij gebruikmaken van de “Google Tag Manager” om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

  6. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina:https://policies.google.com/technologies/ads; het privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

  7. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesse gebaseerde reclame door Google-marketingservices, kunt u de door Google geleverde instellings- en opt-out-mogelijkheden gebruiken:https://adssettings.google.com/authenticated

   .
 19. Facebook-, custom audiences en Facebook-marketing-diensten

  1. Binnen onze onlinediensten wordt op grond van ons gerechtvaardigde belang van analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten en voor dit doeleinde de zogenaamde “Facebook-Pixel” van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woonachtig bent door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

  2. Met behulp van de Facebook-Pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van onze onlinediensten identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-ads”). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-Pixel om de door ons beheerde Facebook-ads alleen te laten zien aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesse in bepaalde thema’s of producten, bepaald aan de hand van de websites die worden bezocht), die wij aan Facebook doorsturen (zogenaamde “custom audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we ons er ook van verzekeren dat onze Facebook-ads potentieel overeenstemmen de interesse van de gebruiker. Met behulp van de Facebook-Pixel kunnen we verder de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bepalen, doordat we zien of gebruikers na het aanklikken van een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (zogenaamde “conversion”).

  3. De verwerking van de gegevens door Facebook wordt uitgevoerd binnen het kader van Facebooks richtlijn voor gebruik van gegevens. Algemene aanwijzingen over de weergave van Facebook-ads vindt u in het gegevensbeleid van Facebook:https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-Pixel en de werking ervan vindt u in het helpcentrum van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

  4. U kunt bezwaar maken tegen de registratie door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads. Om in te stellen welk type advertenties u te zien krijgt op Facebook, kunt u de door Facebook ingestelde pagina oproepen en daar de instellingen voor advertenties op basis van je activiteiten aanpassen:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.

  5. Via de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ kunt u verder bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die dienen voor de bereikmeting en voor reclamedoeleinden.

 20. Facebook Social Plugins

  1. Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang van de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG) maken wij gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins kunnen interactieve elementen of content (bijv. video’s, beeldmateriaal of tekstmateriaal) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op blauwe tegel, de begrippen “Like” of “Vind ik leuk” of een pictogram met opgestoken duim) of zijn voorzien van de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en hoe de Facebook Social Plugins uitzien kan hier worden bekeken:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  2. Als een gebruiker een functie van deze onlinediensten oproept die een van deze plugins bevat, creëert zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker overgedragen en hierdoor in de onlinedienst geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruiker daarom overeenkomstig onze huidige kennis.

  3. Door de integratie van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van de onlinedienst heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, dan kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers een interactie aangaan met de plug-ins, bijvoorbeeld op “Vind ik leuk” klikken of een opmerking plaatsen, wordt de bijbehorende informatie door hun apparaat rechtstreeks aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het niettemin mogelijk dat Facebook zijn IP-adres krijgt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts een anoniem IP-adres opgeslagen.

  4. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunnen gebruikers opmaken uit het gegevensbeleid van Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/.

  5. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlinediensten gegevens over hem verzamelt en verbindt met zijn bij Facebook opgeslagen lidgegevens, moet deze zich voor gebruik van onze onlinediensten bij Facebook uitloggen en zijn cookies wissen. Overige instellingen voor en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden zijn mogelijk via de Facebook-profielinstellingen:https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.

 21. Daarnaast gebruiken wij het sociale netwerk Facebook voor de volgende doeleinden:
  - Contact opnemen
  - Opmerkingen en posts

  1. Wij willen erop wijzen dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoording gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. opmerkingen plaatsen, delen, beoordelen). Anders kunt u de informatie die via deze pagina wordt aangeboden ook oproepen via onze website www.partner.gira.com.

  2. Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, registreert Facebook o.a. uw IP-adres alsook andere informatie die in de vorm van cookies aanwezig is op uw pc. Deze informatie wordt gebruikt om ons als beheerder van de Facebook-pagina’s statistische informatie over het gebruik van de Facebook-pagina ter beschikking te stellen. Meer informatie hierover stelt Facebook beschikbaar onder de volgende link: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

  3. De gegevens die in dit verband over u zijn verzameld, worden door Facebook Ltd. verwerkt en daarbij eventueel overgedragen in landen buiten de Europese Unie. Welke informatie Facebook verkrijgt en hoe deze wordt gebruikt, beschrijft Facebook in algemene vorm in zijn gegevensbeleid. Hier vindt u ook informatie over mogelijkheden contact op te nemen met Facebook alsook over de instellingsmogelijkheden voor advertenties.

   Het gegevensbeleid vindt u onder de volgende link:
   https://www.facebook.com/about/privacy

   Het volledige gegevensbeleid van Facebook vindt u hier:
   https://www.facebook.com/full_data_use_policy

  4. Op welke manier Facebook de gegevens uit het bezoek van Facebook-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, in welke omvang activiteiten op de Facebook-pagina worden gekoppeld aan afzonderlijke gebruikers, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens uit een bezoek aan de Facebook-pagina worden doorgegeven aan derden, wordt niet resumerend en duidelijk door Facebook beschreven en is ons niet bekend.

  5. Bij het bezoek aan een Facebook-pagina wordt het IP-adres dat aan uw apparaat is toegewezen medegedeeld aan Facebook. Volgens de informatie van Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij “Nederlandse” IP-adressen) en na 90 dagen gewist. Facebook slaat bovendien informatie op over de apparaten van zijn gebruikers (bijv. in het kader van de functie “Meldingen ontvangen over niet-herkende aanmeldingen”); eventueel kan Facebook daardoor IP-adressen koppelen aan afzonderlijke gebruikers.

  6. Als u momenteel als gebruiker bij Facebook bent aangemeld, bevindt zich een cookie met uw Facebook-identificeringsteken op uw apparaat. Daardoor kan Facebook achterhalen dat u deze pagina heeft bezocht en hoe u deze heeft gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina’s. Via Facebook-buttons die in websites zijn geïntegreerd, kan Facebook uw bezoeken aan deze websites registreren en aan uw Facebook-profiel koppelen. Aan de hand van deze gegevens kan op uw interesses afgestemde content of reclame worden aangeboden.
  7. Als u dit wilt voorkomen, dient u zich van Facebook af te melden of de functie “Aangemeld blijven” te deactiveren, de cookies die op uw apparaat apparaat aanwezig zijn te wissen en uw browser af te sluiten en opnieuw te starten. Op deze manier wordt Facebook-informatie waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd gewist. Zo kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder dat uw Facebook-identificeringsteken openbaar wordt gemaakt. Wanneer u interactieve functies van de pagina wilt gebruiken (Vind ik leuk, opmerkingen plaatsen, delen, berichten enz.) verschijnt er een Facebook-aanmeldformulier. Als u zich aanmeldt, bent u voor Facebook weer herkenbaar als bepaalde gebruiker.

   Informatie over hoe u de bij Facebook bekende informatie over u kunt beheren of wissen, vindt u op de volgende helppagina’s van Facebook:
   https://www.facebook.com/about/privacy

   Wij als aanbieder van de informatiedienst verzamelen en verwerken verder geen gegevens die voortkomen uit het gebruik van onze dienst.

   Meer informatie over Facebook en andere sociale netwerken en hoe u uw gegevens kunt beschermen, vindt u ook op youngdata.de.

 22. Newsletter

  1. Middels de volgende aanwijzingen informeren wij u over de inhoud van onze Newsletter evenals het aanmeld-, verstuur- en statistische analyseproces en uw recht op bezwaar. Als u zich op onze Newsletter abonneert, verklaart u dat u instemt met het ontvangen ervan en met de beschreven processen.

  2. Inhoud van de Newsletter: Wij versturen Newsletters, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie (in het vervolg aangeduid als “Newsletter”) alleen met toestemming van de ontvanger of met een wettelijke permissie. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de Newsletter hun inhoud concreet moet worden omschreven, zijn deze voor de instemming van de gebruiker relevant. Verder bevat onze Newsletter informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en onze onderneming.

  3. Double-opt-in en protocolleren: De aanmelding bij onze Newsletter geschiedt via een zogen. double-opt-in-procedure. D.w.z. dat u na de aanmelding een e-mail krijgt waarin u gevraagd wordt om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat niemand zich kan aanmelden met andermans e-mailadres. De aanmeldingen voor de Newsletter worden geregistreerd, om het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hierbij behoort ook de opslag van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres.

  4. Aanmeldingsgegevens: Om u voor de Newsletter aan te melden is het voldoende als u uw e-mailadres aangeeft. Optioneel vragen we u naar uw naam, om u persoonlijk aan te kunnen spreken in de Newsletter.

  5. Evaluatie - De Newsletters bevatten een zogen. "web-beacon", d.w.z. een bestand met de grootte van een pixel, die bij het openen van de Newsletter door de server van de verstuurdienstverlener wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep worden in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de dienstverlening aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en uw leesgedrag aan de hand van oproeplocaties (die met behulp van uw IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijdstippen. Tot de statistische registratie behoort eveneens de vaststelling, of de Newsletters geopend worden, wanner ze geopend worden en welke links aangeklikt worden. Deze informatie kan uit technische overwegingen weliswaar aan afzonderlijke Newsletterontvangers worden toegewezen. Het is echter noch ons doel, noch dat van de verstuurdienstverlener, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen er eerder voor om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hieraan aan te passen of verschillende inhoudsvormen overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te versturen.

  6. Het versturen van de Newsletter en de prestatiemeting worden uitgevoerd op basis van toestemming van de ontvanger conform art. 6 lid 1 sub a), art. 7 AVG in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 UWG (Duitse mededingingswet) of op basis van de wettelijke permissie conform § 7 lid 3 UWG (Duitse mededingingswet).

  7. Het protocolleren van de aanmeldingsprocedure wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 sub f) AVG, namelijk het bewijs van instemming met het ontvangen van de Newsletter.

  8. Opzeggen/herroepen - U kunt het ontvangen van onze Newsletter te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw instemmingen herroepen. Een link voor het opzeggen van de Newsletter vindt u aan het einde van elke Newsletter. Als gebruikers zich uitsluitend hebben aangemeld voor de Newsletter en deze aanmelding hebben opgezegd, worden hun persoonsgegevens gewist.

 23. Livechat en digitale Gira Assistent

  Ten behoeve van de exploitatie van een live-chatsysteem voor het beantwoorden van directe vragen of voor het verwerken van vragen uit de digitale Gira Assistent, verzamelen en verwerken wij uw naam en de chatberichten.

  Indien u communicatie via telefoon en e-mail wenst, wordt uw e-mailadres of telefoonnummer via de livechat verkregen en verwerkt.

  Wij verwerken uw gegevens voor het afhandelen van uw verzoek, alsook voor het sturen en verbeteren van onze bedrijfs- en serviceprocessen, inclusief de digitale Gira Assistent, wat geldt als ons gerechtvaardigde belang. De rechtsgrondslag voor de verwerking is in dit opzicht art. 6 lid 1 sub f) AVG.

  De inhoud van de chatberichten, evenals de gebruiksgegevens, d.w.z. chatduur, tijdstempel van de berichten, aantal dialogen en locatie van de gebruiker, worden voor maximaal 1 maand na het laatste bericht van het desbetreffende proces opgeslagen. Daarna worden uw persoonsgegevens en vragen onherroepelijk verwijderd. De gebruiksgegevens worden bovendien in anonieme vorm opgeslagen voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden daarbij niet gebruikt.

  De digitale Gira Assistent is een zogenaamde chatbot die u helpt bij het zoeken naar informatie en bij de navigatie op onze website. Daarnaast beantwoordt de digitale Gira Assistent veel gestelde vragen en/of helpt u de juiste Gira contactpersonen voor uw aangelegenheid te vinden.

  Voor de werking van de chatfuncties worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser van de websitebezoeker wordt herkend, om zo onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers van de chatfunctie op de website.

  Om de opslag van cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat de chatfunctie op onze website niet meer kan worden uitgevoerd.

 24. Integratie van diensten en inhoud van derden

  1. Wij maken in onze onlinediensten op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang van de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG) gebruik van content- of serviceaanbiedingen van externe aanbieders, om hun content en services, bijv. video’s of lettertypes te integreren (in het vervolg consequent aangeduid als “inhoud”). Dit betekent altijd dat derde-partij-leveranciers die deze inhoud aanbieden, het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet aan zijn browser zou kunnen sturen. Het IP-adres is dus voor de weergave van deze inhoud een vereiste. Wij proberen alleen inhoud te gebruiken waarvan de desbetreffende aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor het leveren van de inhoud. Derde-partij-leveranciers kunnen verder zogenaamde pixel-tags (onzichtbare beeldbestanden, ook “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Door de pixel-tags kan informatie, zoals bezoeker-traffic voor de pagina's van deze website geëvalueerd worden. De pseudonieme informatie kan verder in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, bezoektijd evenals verdere informatie over het gebruik van onze onlinediensten bevatten, en ook met zulke informatie uit andere bronnen worden verbonden.
  2. De volgende weergave geeft een overzicht van derde-partij-leveranciers en wat voor inhoud zij hebben, naast links naar hun privacyverklaringen, die verdere aanwijzingen over verwerking van gegevens en, deels hier al genoemd, mogelijkheden om bezwaar te maken (zogen. opt-out) bevatten:

   Indien onze klanten de betalingsdiensten van derde-partij-leveranciers (bijv. PayPal of Sofortüberweisung) gebruiken, gelden de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de desbetreffende derden. Deze kunnen worden opgeroepen binnen de desbetreffende websites of transactietoepassingen.

   Landkaarten van de dienst “Google Maps” worden aangeboden door de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

   Video’s van het platform “YouTube” van de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

   Deze website gebruikt “fonts.com”, een lettertypeaanbieder van Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Duitsland (“fonts.com”). Bij elk bezoek aan deze website worden bestanden geladen van een server van “fonts.com” om de teksten in een bepaald lettertype weer te geven. Daarbij kan uw IP-adres aan een server van “fonts.com” worden overgedragen en in het kader van de gebruikelijke weblog worden opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie berust bij “fonts.com”; de desbetreffende voorwaarden en instellingsmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van “fonts.com”: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

   Binnen onze onlinediensten kunnen functies worden geïntegreerd van de dienst of het platform Twitter (in het vervolg aangeduid met “Twitter”). Twitter is een dienst van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. De functies omvatten de weergave van onze bijdragen op Twitter als deel van onze onlinediensten, de koppeling aan ons profiel bij Twitter evenals de mogelijkheid om met de bijdrages en functies van Twitter een interactie aan te gaan, alsmede te meten of gebruikers via de door ons bij Twitter ingezette advertenties op onze onlinediensten terecht komen (zogen. conversion-meting).