Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty online oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznej obecności online, takiej jak np. nasze profile w mediach społecznościowych. (Poniżej są one określane łącznie jako „oferta online”). W odniesieniu do zastosowanej terminologii, takiej jak np. „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie”, odnosimy się do definicji w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Organ odpowiedzialny:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstr. 12
42477 Radevormwald
Sąd Rejonowy w Kolonii, HRA 16352
Dyrektor zarządzający: Christian Feltgen, Dominik Marte, Sebastian Marz
Numer telefonu: 02195-602-0
Adres e-mail: info@gira.de

Inspektor ochrony danych:

Dr. Gregor Scheja (Scheja & Partners GmbH & Co. KG)
Adenauerallee 136
D-53113 Bonn
Numer telefonu: +49 (0) 228-227 226-0 Faks:+49 (0) 228-227 226-26
Adres e-mail: info@scheja-partner.de

SSL-secure contact: https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html Website: https://www.scheja-partner.de/

Rodzaje przetwarzanych danych:

 • Dane główne
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące treści
 • Dane dotyczące umów
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane użytkowe
 • Metadane / dane z zakresu komunikacji

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 1 RODO):

Nie są przetwarzane żadne specjalne kategorie danych.

Kategorie osób, których dane dotyczą:

 • Klienci / potencjalni klienci / dostawcy.
 • Odwiedzający i użytkownicy oferty online.

Poniżej określamy osoby, których dane dotyczą w skrócie jako „użytkowników”.

Cel przetwarzania:

 • Udostępnienie oferty online, jej treści i funkcji.
 • Świadczenie usług umownych, serwisu i obsługi klienta.
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
 • Marketing, reklama i badania rynku.
 • Środki bezpieczeństwa.

 

Stan: 25.05.2018

 

 1. Odpowiednie podstawy prawne

  Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. O ile podstawa prawna nie jest określona w oświadczeniu o ochronie prywatności, obowiązują następujące zasady: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i realizacji działań umownych, a także odpowiedzi na zapytania, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub też innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawę prawną stosuje się art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 2. Zmiany i aktualizacje oświadczenia o ochronie prywatności

  Prosimy o regularne zasięganie informacji o treści naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Dostosujemy oświadczenie o ochronie prywatności, gdy tylko zmiany w przetwarzanych przez nas danych będą tego wymagały. Poinformujemy, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Państwa strony (np. zgoda) lub innego indywidualnego powiadomienia.

 3. Środki bezpieczeństwa

  Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne, zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka; środki obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dotyczącego ich dostępu, wprowadzania, ujawniania, dostępności i separacji. Ponadto stworzyliśmy procedury, które gwarantują przestrzeganie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reakcje na zagrożenie dla danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już w trakcie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i uwzględnione domyślne ustawienia dotyczące prywatności (art. 25 RODO).

  Jednym ze środków bezpieczeństwa jest zaszyfrowany transfer danych między przeglądarką a naszym serwerem.

 4. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i stronami trzecimi

  1. Jeśli w ramach przetwarzania danych udostępniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób przyznajemy dostęp do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie pozwolenia prawnego (np. w przypadku przekazania danych stronom trzecim, jak dostawcom usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy), jeśli użytkownik wyraził zgodę, jeśli przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. korzystanie z przedstawicieli, webhosterów itp.).

  2. Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy o przetwarzanie”, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

 5. Przekazywanie do państw trzecich

  Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania wzgl. przekazywania danych stronom trzecim, odbywa się to tylko wtedy, jeśli jest to realizowane w celu wypełnienia naszych (wstępnych) zobowiązań umownych, na podstawie Państwa zgody, ze względu na obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim wyłącznie w przypadku spełnienia specjalnych warunków określonych w art. 44 i kolejnych RODO. Oznacza to, że przetwarzanie to odbywa się na podstawie konkretnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych (np. dla USA na podstawie „Privacy Shield”) lub przestrzeganie oficjalnie uznanych umów specjalnych (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia, czy odpowiednie dane będą przetwarzane oraz informacji na temat tych danych, jak również dalszych szczegółów i kopii danych, zgodnie z art. 15 RODO.

  2. Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących użytkownika lub sprostowania błędnych danych dotyczących użytkownika.

  3. Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo zażądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub alternatywnie zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.

  4. Użytkownik ma prawo żądać otrzymania dotyczących go danych, które zostały nam przekazane zgodnie z art. 20 RODO i zażądać ich przekazania innym administratorom.

  5. Mają Państwo również prawo, na podstawie art. 77 RODO, do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy

  Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

 8. Prawo do sprzeciwu

  Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych dotyczących użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

 9. Pliki cookie i prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

  Używamy tymczasowych i trwałych plików cookie, czyli małych plików przechowywanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookie służą częściowo bezpieczeństwu lub też do obsługi naszej oferty online (np. do prezentacji strony internetowej) lub do zapisywania decyzji użytkownika podczas potwierdzania banera cookie. Ponadto my lub nasi partnerzy technologiczni używamy plików cookie do pomiaru zakresu i celów marketingowych, o których użytkownicy są informowani w trakcie oświadczenia o ochronie prywatności.

  Ogólny sprzeciw wobec używania plików cookie, wykorzystywanych w celach marketingowych online, może zostać złożony w przypadku wielu różnych usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej w USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej w UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto zapisywaniu plików cookie można zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy pamiętać, że może być wówczas niemożliwe korzystanie ze wszystkich funkcji oferty online.

 10. Usuwanie danych

  1. Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ograniczone w trakcie przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, zapisane u nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie koliduje z obowiązkami ich ustawowego przechowywania. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane dla innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane z przyczyn komercyjnych lub podatkowych.

  2. Zgodnie z wymogami prawnymi, przechowywanie odbywa się przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, spisy, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, listy handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej Ordynacji podatkowej (AO) (księgi, zapisy, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty związane z podatkami itp.).

 11. Świadczenie usług umownych

  1. Przetwarzamy dane główne (np. nazwiska i adresy, a także dane kontaktowe użytkowników), dane dotyczące umów (np. wykorzystywane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach), w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane oznaczone jako obowiązkowe w formularzach internetowych są wymagane do zawarcia umowy.

  2. Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, dzięki któremu mogą mieć zwłaszcza wgląd w swoje zamówienia. W ramach rejestracji zostaną przekazane użytkownikom niezbędne informacje obowiązkowe. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownik usunął swoje konto użytkownika, jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ich zachowania z przyczyn handlowych lub podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie ich danych po rozwiązaniu umowy przed jej zakończeniem. Jesteśmy uprawnieni do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych użytkownika, przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

  3. W ramach rejestracji i ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online zapisywany jest adres IP oraz czas działania użytkownika. Zapisywanie odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, czyli w celu ochrony przed nadużyciem oraz innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazywanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne do ścigania naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4. Przetwarzamy dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, zainteresowanie naszymi produktami) i dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub profilu użytkownika), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w profilu użytkownika, aby na podstawie wcześniej używanych usług wyświetlić użytkownikowi przykładowo wskazówki dotyczące produktu.

  5. Usunięcie następuje po wygaśnięciu gwarancji prawnej i podobnych zobowiązań, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku obowiązków prawnych związanych z archiwizacją usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania na podstawie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat)); informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia.

 12. Nawiązanie kontaktu

  1. W przypadku kontaktu z nami (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), informacje przekazane przez użytkownika, niezbędne do przetwarzania wniosku kontaktowego i jego opracowania, są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  2. Informacje użytkownika mogą być przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem („system CRM”) lub w podobnym systemie organizacji zgłoszeń.

  3. Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Sprawdzamy tę konieczność co dwa lata; zapytania od klientów, którzy posiadają konto klienta, przechowujemy na stałe, a w celu ich usunięcia odsyłamy do danych konta klienta. W przypadku obowiązków prawnych, związanych z archiwizacją, usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania na podstawie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat)).

 13. Komentarze i wpisy

  1. Jeśli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne uwagi, ich adresy IP są zapisywane na okres 7 dni na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  2. Odbywa się to dla naszego własnego bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ktoś pozostawił treści niezgodne z prawem w komentarzach i wpisach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku sami możemy być ścigani za komentarz lub wpis i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

 14. Gromadzenie danych dostępu i logów

  1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się niniejsza usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, przetransferowaną ilość danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłającego (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i żądający dostawca.

  2. Informacje dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa przez maksymalnie siedem dni (np. w celu dochodzenia w sprawie nadużyć lub oszustw), a następnie są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

 15. Obecność online w mediach społecznościowych

  1. Utrzymujemy obecność online w sieciach i na platformach społecznościowych , aby komunikować się z aktywnymi i potencjalnymi klientami oraz użytkownikami i informować ich o naszych usługach. Podczas nawiązywania połączenia z odpowiednimi sieciami i platformami obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich odpowiednich operatorów.

  2. O ile nie postanowiono inaczej w kontekście naszego oświadczenia o ochronie prywatności, dane użytkowników będą przetwarzane, jeśli będą komunikować się z nami w sieciach i na platformach społecznościowych, na przykład poprzez pisanie artykułów na naszych formach obecności online lub wysyłanie nam wiadomości.

 16. Pliki cookie i pomiar zasięgu

  1. Pliki cookie to informacje przekazywane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników, które są tam przechowywane w celu ich późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji.

  2. Używamy „sesyjnych plików cookie”, które są przechowywane tylko przez czas trwania aktualnej wizyty na naszej stronie internetowej (na przykład, aby umożliwić przechowywanie statusu logowania użytkownika lub funkcji koszyka na zakupy, a tym samym ogólne korzystanie z naszej oferty online). W sesyjnym pliku cookie zapisywany jest wygenerowany losowo unikalny numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą zapisywać żadnych innych danych. Sesyjne pliki cookie zostaną usunięte, jeśli zakończone zostanie korzystanie z naszej oferty online i np. użytkownik wyloguje się lub zamknie przeglądarkę.

  3. Używamy również trwałych plików cookie, zwanych również stałymi plikami cookie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

  4. Jeśli użytkownicy nie chcą zezwolić na zapisywanie plików cookie w swoim komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie mogą zostać usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.

  5. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu plików cookie do celów pomiarowych i reklamowych za pośrednictwem strony do dezaktywacji reklam sieciowych Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz strony internetowej ze Stanów Zjednoczonych (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 17. Google Analytics

  1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

  2. Google jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  3. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do sporządzania raportów na temat działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia usług powiązanych z korzystaniem z niniejszej oferty online oraz z Internetu. W takim przypadku z przetworzonych danych mogą być tworzone spseudonimizowane profile użytkowników.

   Używamy Google Analytics, aby zaprezentować reklamy wyświetlane w usługach reklamowych Google i podmiotów stowarzyszonych Google tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. zainteresowania konkretnymi tematami lub produktami, które są określane przez odwiedzane strony internetowe), które przesyłamy do Google (tak zwane „Remarketing Audiences” lub „Google Analytics Audiences”). Przy pomocy Remarketing Audiences chcemy również upewnić się, że nasze reklamy są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są dokuczliwe.

  4. Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam skracany.

  5. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiegać zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  6. Więcej informacji o korzystaniu z danych przez Google, możliwościach ustawiania i sprzeciwu, znajduje się na stronach internetowych Google:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”), https://policies.google.com/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”), https://adssettings.google.com/authenticated („Zarządzanie informacjami używanymi przez Google do wyświetlania reklam”).

 18. Usługi marketingowe/remarketingowe

  1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym wykorzystaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych („usługi marketingowe Google”) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

  2. Google jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  3. Usługi marketingowe Google umożliwiają nam lepsze kierowanie reklam na naszą witrynę i wyświetlanie użytkownikom w jej obrębie tylko tych reklam, które potencjalnie pasują do ich zainteresowań. Jeśli na przykład użytkownikowi pokazywane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych witrynach, nazywa się to „remarketingiem”. W tym celu, podczas otwierania naszych i innych stron internetowych, gdzie aktywne są usługi marketingowe Google, będzie aktywowany bezpośrednio przez Google kod firmy Google i będą włączane na stronie internetowej tzw. znaczniki (re) marketingowe (niewidzialne grafiki lub kody, zwane także „Web Beacons”). Za ich pośrednictwem użytkownik otrzymuje indywidualny plik cookie, tj. zapisywany jest mały plik (zamiast plików cookie mogą również być używane porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być stosowane przez różne domeny, między innymi google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W tym pliku zaznaczono, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty on kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Adres IP nie zostanie połączony z danymi użytkownika w innych ofertach firmy Google. Powyższe informacje mogą być powiązane przez Google również z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedza inne strony internetowe, mogą być wyświetlane dopasowane do niego reklamy, zgodnie z jego zainteresowaniami.

  4. Dane użytkowników są przetwarzane w sposób spseudonimizowany w ramach usług marketingowych Google. Tzn. Google zapisuje i przetwarza nie nazwiska czy też adresy e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie pliki cookie związane z danymi w ramach spseudonimizowanego profilu użytkownika. Z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane konkretnej zidentyfikowanej osobie, lecz właścicielowi pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tego pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane na temat użytkowników za pośrednictwem usług marketingowych Google są przekazywane do serwerów Google w USA i tam zapisywane.

   Do stosowanych przez nas usług marketingowych Google należy m.in. program reklamowy online „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny plik „Conversion-Cookie”. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie są używane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords otrzymają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

  5. Możemy również korzystać z usługi „Google Optimizer”. Usługa „Google Optimizer” pozwala nam zrozumieć w ramach tzw. „testów A/B”, w jaki sposób oddziałują różne zmiany na stronie internetowej (np. zmiany w polach wejściowych, projektowaniu itp.). W tych celach testowych pliki cookie są zapisywane na urządzeniach użytkowników. Przetwarzane są tylko spseudonimizowane dane użytkowników.

  6. Ponadto możemy korzystać z „Menedżera znaczników Google”, w celu integracji usług Google Analytics i marketingu oraz zarządzania nimi na naszej witrynie.

  7. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie przeglądowej:https://policies.google.com/technologies/ads, oświadczenie firmy Google o ochronie prywatności znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  8. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, mogą Państwo skorzystać z możliwości ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google:https://adssettings.google.com/authenticated

   .
 19. Usługi Facebook, Custom Audiences i Facebook-Marketing

  1. W naszej ofercie online, ze względu na nasze uzasadnione interesy dotyczące analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online oraz do tych celów stosowane są tak zwane „piksele Facebooka” sieci społecznościowej Facebook, firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub też, jeśli użytkownik znajduje się na terytorium UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

  2. Facebook jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności Privacy Shield, która zapewnia zgodność z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

  3. Piksele Facebooka z jednej strony umożliwiają serwisowi Facebook określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. „Facebook Ads”). Odpowiednio korzystamy z pikseli Facebooka w celu wyświetlania reklam udostępnianych przez nas Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazują zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, ustalonymi na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Przy pomocy pikseli Facebooka chcemy również upewnić się, że nasze reklamy w serwisie Facebook są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są dokuczliwe. Za pomocą pikseli Facebooka możemy również określić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, w których widzimy, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „Conversion”).

  4. Przetwarzanie danych przez serwis Facebook odbywa się w ramach dyrektywy dotyczącej wykorzystania danych. W związku z tym ogólne wskazówki dotyczące prezentacji reklam na Facebooku znajdują się w dyrektywie dotyczącej wykorzystania danych przez serwis Facebook:https://www.facebook.com/policy.php. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące pikseli Facebooka i ich zasady działania można znaleźć w dziale pomocy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

  5. Mogą Państwo sprzeciwić się zapisowi przez piksele Facebooka i wykorzystaniu danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby określić, jakie typy reklam będą wyświetlane Państwu na Facebooku, można przejść do strony przygotowanej przez serwis Facebook i postępować zgodnie ze wskazówkami w ustawieniach reklam opartych na użytkowaniu:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są one przejmowane przez wszystkie urządzenia, takie jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

  6. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu plików cookie do celów pomiarowych i reklamowych również za pośrednictwem strony do dezaktywacji reklam sieciowych Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz strony internetowej ze Stanów Zjednoczonych (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 20. Wtyczki społecznościowe serwisu Facebook

  1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym wykorzystaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („Plugins”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą być elementami interakcji lub treścią (np. filmy, grafiki lub tekst) i mogą być rozpoznawane na podstawie logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskim kafelku, określenia „Lubię to”, „Podoba mi się” lub znak „Kciuk w górę”) lub też są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych serwisu Facebook można przejrzeć tutaj:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  2. Facebook jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności Privacy Shield, która zapewnia zgodność z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

  3. Gdy użytkownik wywołuje funkcję oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez serwis Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W takim przypadku z przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. W związku z tym, że nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez serwis Facebook za pomocą tej wtyczki, informujemy użytkowników zgodnie z naszą wiedzą.

  4. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub zostawią komentarz, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook uzyska informacje dotyczące adresu IP i je zapisze. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko anonimowy adres IP.

  5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w zasadach ochrony prywatności serwisu Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/.

  6. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby serwis Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i wniesienie sprzeciwu dotyczące wykorzystania danych w celach reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku:https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej w USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej w UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są one przejmowane przez wszystkie urządzenia, takie jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

 21. Ponadto korzystamy z portalu społecznościowego Facebook w następujących celach:
  - kontakt z klientem
  - komentarze i wypowiedzi

  1. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że korzystanie z tej strony na Facebooku i jej funkcji odbywa się na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie). Alternatywnie można również uzyskać dostęp do informacji oferowanych za pośrednictwem tej strony na naszej stronie internetowej pod adresem www.partner.gira.de.

  2. Po wejściu na naszą stronę na Facebooku, Facebook zapisuje Państwa adres IP i inne informacje, które są dostępne w komputerze w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam, jako operatorom stron na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania z tej strony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku pod następującym linkiem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

  3. Zebrane na Państwa temat dane w tym kontekście będą przetwarzane przez firmę Facebook Ltd. i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. To, jakie informacje otrzymuje Facebook i jak je wykorzystuje, zostało ogólnie opisane w wytycznych serwisu Facebook dotyczących wykorzystania danych. Znaleźć tam można również informacje o tym, jak skontaktować się z Facebookiem i jak dokonać ustawień dotyczących reklam.

   Wytyczne dotyczące wykorzystania danych są dostępne pod następującym adresem:
   http://de-de.facebook.com/about/privacy

   Pełne wytyczne dotyczące wykorzystania danych przez serwis Facebook można znaleźć na stronie:
   https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

  4. Informacje na temat tego, w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane z wizyt na stronach Facebooka do własnych celów, w jakim zakresie działania na stronie Facebooka są przyporządkowane do poszczególnych użytkowników, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z wizyt na stronie Facebooka są przekazywane osobom trzecim nie są jednoznacznie i wyraźnie określone przez serwis Facebook i nie są nam znane.

  5. Po wejściu na stronę Facebooka, adres IP przypisany do urządzenia końcowego jest przekazywany do Facebooka. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis Facebook, ten adres IP jest anonimizowany (dotyczy to „niemieckich” adresów IP) i usuwany po 90 dniach. Facebook przechowuje również informacje o urządzeniach końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji „powiadomienie o logowaniu”); w razie potrzeby Facebook może w ten sposób przypisywać adresy IP poszczególnym użytkownikom.

  6. Jeśli są Państwo aktualnie zalogowani w serwisie Facebook jako użytkownicy, plik cookie z Państwa identyfikatorem Facebook ID znajduje się na Państwa urządzeniu końcowym. Dzięki temu Facebook może rejestrować odwiedziny na tej stronie oraz sposób, w jaki z niej korzystano. Dotyczy to również wszystkich innych stron na Facebooku. Przyciski Facebooka, zintegrowane ze stronami internetowymi, umożliwiają serwisowi Facebook rejestrowanie Państwa wizyt na tych stronach i przypisywanie ich do Państwa profilu na Facebooku. Dane te mogą być wykorzystane do oferowania treści lub reklamy dostosowanej do Państwa potrzeb.
  7. Jeżeli chcą Państwo tego uniknąć, należy wylogować się z Facebooka lub wyłączyć funkcję „pozostań zalogowany”, usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia, zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. Spowoduje to usunięcie informacji z Facebooka, które mogą być wykorzystane do natychmiastowej identyfikacji. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z naszej strony na Facebooku bez konieczności ujawniania swojego identyfikatora na Facebooku. Po uzyskaniu dostępu do interaktywnych funkcji strony (takich jak Lubię to, Dodaj komentarz, Udostępnij, Wyślij itp.), pojawia się ekran logowania do Facebooka. Po ewentualnym zalogowaniu się, są Państwo ponownie rozpoznawalni na Facebooku jako konkretny użytkownik.

   Informacje o tym, jak zarządzać istniejącymi informacjami na Państwa temat lub też jak je usuwać, można znaleźć na następujących stronach wsparcia technicznego na Facebooku:
   https://de-de.facebook.com/about/privacy#

   Jako dostawca usług informacyjnych nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych innych danych wynikających z korzystania przez Państwa z naszych usług.

   Więcej informacji na temat Facebooka i innych portali społecznościowych oraz sposobu, w jaki mogą Państwo chronić swoje dane, znajdą Państwo również na youngdata.de.

 22. Biuletyn informacyjny

  1. Poniższe wskazówki informują o zawartości naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie do wniesienia sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn, zgadzają się Państwo na jego otrzymywanie i opisane procedury.

  2. Zawartość biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „biuletyn”) tylko za zgodą odbiorcy lub prawnym zezwoleniem. Jeśli treści zawarte w biuletynie są konkretnie opisane są konkretnie opisane w ramach rejestracji do biuletynu, są one decydujące dla zgody użytkowników. Ponadto, nasze biuletyny zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie.

  3. Procedura Double-Opt-In i protokołowanie: Rejestracja do naszego biuletynu odbywa się w tzw. procedurze Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą obcych adresów e-mail. Rejestracja do biuletynu zostanie zaprotokołowana, w celu udowodnienia procesu rejestracji, zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapis danych rejestracji i terminu potwierdzenia, a także adresu IP.

  4. Dane rejestracji: Aby zarejestrować się do biuletynu, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska, w celu osobistego zwracania się w biuletynie.

  5. Pomiar sukcesu – biuletyny zawierają tak zwany „Web Beacon”, tzn. plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług wysyłkowych po otwarciu biuletynu. W ramach tego pobierania gromadzone będą jako pierwsze informacje techniczne, takie jak informacje na temat przeglądarki i systemu, jak również adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowanie podczas odczytywania, na podstawie miejsc wywołania (które są określane za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny zostaną otwarte, kiedy zostaną otwarte i które linki zostaną kliknięte. Informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynów z przyczyn technicznych. Jednak obserwacja indywidualnych użytkowników nie jest ani naszym celem, ani dostawcy usług wysyłkowych. Oceny służą nam przede wszystkim do rozpoznawania zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i do dostosowywania naszych treści do nich lub do wysyłania różnych treści, w zależności od zainteresowań naszych użytkowników.

  6. Wysyłka biuletynu i pomiar sukcesu dokonywane są na podstawie zgody odbiorców, wg art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 pkt 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) lub też na podstawie prawnego zezwolenia, zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  7. Protokołowanie procedury rejestracji odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli dowód zgody na otrzymywanie biuletynu.

  8. Wypowiedzenie/odwołanie – użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć otrzymywanie naszego biuletynu, tj. anulować swoją zgodę. Link do wypowiedzenia biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko w celu subskrypcji biuletynu i wypowiedzą rejestrację, ich dane osobowe zostaną usunięte.

 23. HubSpot

  1. Nasza strona korzysta z funkcji dostawcy oprogramowania marketingowego HubSpot. Jest to zintegrowane rozwiązanie programistyczne, które obejmuje różne aspekty naszego marketingu internetowego.

   Obejmuje ono między innymi:

   • Zarządzanie treścią (strona internetowa i blog)
   • E-mail marketing (newslettery i automatyczne mailingi, np. w celu udostępnienia plików do pobrania)
   • Publikacje w mediach społecznościowych i raportowanie
   • Raportowanie (np. źródła ruchu, dostępy, itp.)
   • Zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i CRM)
   • Strony startowe i formularze kontaktowe

   Więcej informacji na temat polityki prywatności HubSpot można znaleźć tutaj: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

   Więcej informacji od firmy HubSpot na temat przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj: https://legal.hubspot.com/data-privacy

   Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez HubSpot można znaleźć tutaj: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

   i tutaj:
   https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy

  2. Powyższe dane zostaną przekazane naszemu partnerowi programistycznemu HubSpot. Mogą one być przez nas wykorzystywane do skontaktowania się z odwiedzającymi naszą stronę internetową oraz do ustalenia, które usługi naszej firmy są dla nich interesujące. Wszelkie informacje, jakie gromadzimy, wykorzystujemy wyłącznie w celu optymalizacji naszego marketingu.
  3. Współpracujemy z HubSpot Germany GmbH, który jest częścią HubSpot Inc., amerykańskiej firmy produkującej oprogramowanie. Zebrane przez nas dane są przekazywane na serwery HubSpot Inc. w USA.
  4. HubSpot Inc. posiada certyfikat „EU - U.S. Privacy Shield Framework” i podlega przepisom TRUSTe Privacy Seal oraz „U.S. – Swiss Safe Harbor Framework”.
  5. Dane zawarte w formularzu kontaktowym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu, a następnie zostaną usunięte najpóźniej jeden (1) miesiąc po ostatniej wiadomości z danego procesu.
  6. Pokaż ustawienia HubSpot Tracking (pliki cookie): Kliknij tutaj

 24. Czat na żywo i cyfrowy Asystent Gira

  W celu obsługi czatu na żywo, aby odpowiedzieć na zapytania na żywo lub w celu dalszego przetwarzania zapytań od cyfrowego Asystenta Gira, zapisujemy i przetwarzamy Państwa nazwisko oraz treść czatu.

  Jeżeli wyrażą Państwo wolę komunikowania się telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej, Państwa adres e-mail lub numer telefonu zostaną zarejestrowane i przetworzone za pomocą czatu na żywo.

  Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji Państwa zgłoszenia, jak również w celu kontroli i poprawy naszych procesów biznesowych i usługowych, w tym cyfrowego Asystenta Gira, co stanowi nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Treść czatu na żywo, jak również dane użytkowe, tzn. czas trwania czatu, stempel czasowy wiadomości, liczba dialogów i przybliżona lokalizacja użytkowników, są przechowywane maksymalnie przez 1 miesiąc od ostatniej wiadomości z danego procesu. Następnie Państwa dane osobowe i pytania zostaną nieodwołalnie usunięte. Ponadto dane dotyczące użytkowania są przechowywane anonimowo dla celów statystycznych. Dane osobowe nie podlegają przy tym analizie.

  Cyfrowy Asystent Gira to tak zwany czatbot, który wspiera Państwa w poszukiwaniu informacji i w nawigacji na naszej stronie internetowej. Ponadto cyfrowy Asystent Gira odpowiada na często zadawane pytania i/lub pomaga umieścić Państwa prośbę w odpowiednich punktach kontaktowych Gira.

  Pliki cookie są wykorzystywane do obsługi funkcji czatu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę w celu zapewnienia, że funkcja czatu na stronie internetowej rozróżnia poszczególnych użytkowników.

  Aby uniknąć zapisywania plików cookie, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby w przyszłości nie były one zapisywane w Państwa komputerze lub aby już zapisane pliki cookie były usuwane. Wyłączenie wszystkich plików cookie może jednak spowodować, że funkcja czatu na naszej stronie internetowej nie będzie mogła być dłużej wykorzystywana.

 25. Integracja usług i treści stron trzecich

  1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym wykorzystaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych w celu dostarczania ich treści i usług, takich jak np. filmy lub czcionki (określane łącznie jako „treść”). Zawsze zakłada się przy tym, że dostawcy zewnętrzni tych treści korzystają z adresu IP użytkowników, ponieważ nie mogliby przesłać treści do ich przeglądarki bez adresu IP. W związku z tym adres IP jest wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Zewnętrzni dostawcy mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, określane również jako „Web Beacons”), do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” mogą służyć do gromadzenia informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach internetowych tej witryny. Spseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z tego typu informacjami z innych źródeł.
  2. Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych, a także ich treści oraz linki do ich oświadczeń o ochronie prywatności, które zawierają dalsze informacje, dotyczące przetwarzania danych, oraz, wspomniane już tutaj, możliwości wniesienia sprzeciwu (tzw. Opt-Out):

   Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych stron trzecich (np. PayPal lub natychmiastowy przelew), obowiązują warunki handlowe i zasady ochrony prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych, które można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych.

   Mapy usługi „Google Maps” są udostępniane przez dostawcę zewnętrznego, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

   Filmy platformy „YouTube” zewnętrznego dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt out: https://adssettings.google.com/authenticated.

   Niniejsza strona internetowa korzysta z serwisu fontów „fonts.com” firmy Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Niemcy („fonts.com”). Podczas każdego wywołania tej strony internetowej pliki są ładowane z serwera „fonts.com” w celu wyświetlenia tekstów przy użyciu określonej czcionki. Państwa adres IP może zostać przeniesiony na serwer „fonts.com” i zapisany w ramach prowadzenia zwykłego dziennika sieciowego. Dalsze przetwarzanie tych informacji jest obowiązkiem „fonts.com”, w celu zapoznania się z odpowiednimi warunkami i ustawieniami prosimy zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych na stronie „fonts.com”: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

   W ramach naszej oferty online mogą zostać włączone funkcje usługi lub platforma Twitter (zwane dalej „Twitter”). Twitter jest ofertą Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funkcje obejmują prezentację naszych wpisów na platformie Twitter w ramach naszej oferty online, link do naszego profilu na Twitterze, jak również możliwość interakcji z wpisami i funkcjami platformy Twitter, jak również do pomiaru, czy użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do naszej oferty online za pośrednictwem reklam, które znajdują się na Twitterze (tzw. pomiar konwersji). Twitter jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności Privacy Shield, która zapewnia zgodność z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Oświadczenie o ochronie prywatności: https://twitter.com/de/privacy, Opt Out: https://twitter.com/personalization.