Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "Danymi") w ramach naszej oferty online i powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznej obecności online, np. nasze profile w mediach społecznościowych. (Poniżej określane łącznie jako "oferta online"). W odniesieniu do zastosowanej terminologii, np. "dane osobowe" lub ich "przetwarzanie", odnosimy się do definicji w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych(RODO/GDPR).

Organ odpowiedzialny:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstr. 12
42477 Radevormwald
Sąd Rejonowy w Kolonii, HRA 16352
Członkowie zarządu: Dirk Giersiepen, Alfred A. Bulitz, Christian Feltgen, Thomas Musial
Numer telefonu: 02195-6020
E-mail: info@gira.de

Inspektor ochrony danych:

Numer telefonu: 02191 – 602 109
E-mail: datenschutz@gira.de

Rodzaje przetwarzanych danych:

 • Główne dane
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące treści
 • Dane umowy
 • Dane płatnicze
 • Dane użytkowe
 • Metadane / Dane z zakresu komunikacji

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (art. 9 pkt 1 RODO/GDPR):

Nie są przetwarzane żadne specjalne kategorie danych.

Kategorie osób dotkniętych przetwarzaniem:

 • Klienci / potencjalni klienci / dostawcy.
 • Odwiedzający i użytkownicy oferty online.

Poniżej określamy dane osoby w skrócie "użytkownikami".

Cel przetwarzania:

 • Udostępnienie oferty online, jej treści i funkcji.
 • Świadczenie usług umownych, usług i obsługi klienta.
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
 • Marketing, reklama i badania rynku.
 • Środki bezpieczeństwa.

 

Stan: 08.05.2018

 

 1. Odpowiednie podstawy prawne

  Zgodnie z art. 13 RODO/GDPR, informujemy o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. O ile podstawa prawna nie jest określona w oświadczeniu o ochronie prywatności, obowiązują następujące zasady: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. pkt 1 lit. a i art. 7 RODO/GDPR, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i realizacji działań umownych, a także odpowiedzi na zapytania, jest art. 6 pkt 1 lit. b RODO/GDPR, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 pkt 1 lit. c RODO/GDPR, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. pkt 1 lit. f RODO/GDPR. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby zainteresowanej lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawę prawną stosuje się art. 6 pkt 1 lit. d GDPR.

 2. Zmiany i aktualizacje oświadczenia o ochronie prywatności

  Prosimy o regularne zasięganie informacji o treści naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Dostosujemy oświadczenie o ochronie prywatności, gdy tylko zmiany w przetwarzanych przez nas danych będą tego wymagały. Poinformujemy, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Państwa strony (np. zgoda) lub innego indywidualnego powiadomienia.

 3. Środki bezpieczeństwa

  Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO/GDPR, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych i środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka; środki obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także ich dostęp, wprowadzanie, ujawnianie, dostępność i separację. Ponadto, stworzyliśmy procedury, które gwarantują percepcję odnośnych praw, usuwanie danych i reakcje na zagrożenie dla danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już w trakcie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i uwzględnione domyślne ustawienia dotyczące prywatności (art. 25 RODO/GDPR).

  Jednym ze środków bezpieczeństwa jest zaszyfrowany transfer danych między przeglądarką a naszym serwerem.

 4. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i stronami trzecimi

  1. Jeśli w ramach przetwarzania danych udostępniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowę lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób przyznajemy dostęp do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie pozwolenia prawnego (np. w przypadku przekazania danych stronom trzecim, jak dostawcom usług płatniczych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b RODO/GDPR, w celu realizacji zamówienia), użytkownik wyraził zgodę na obowiązek prawny lub ze względu na nasze uzasadnione interesy (np. korzystanie z przedstawicieli, webhosterów itp.).

  2. Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej "umowy o przetwarzanie kontraktu", odbywa się to na podstawie art. 28 RODO/GDPR.

 5. Transfery do państw trzecich

  Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to realizowane w celu wypełnienia naszych (wstępnych) zobowiązań umownych, na podstawie Państwa zgody, ze względu na prawny obowiązek lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim wyłącznie w przypadku spełnienia specjalnych warunków określonych w art. 44 i kolejnych RODO/GDPR. Oznacza to, że przetwarzanie to odbywa się na podstawie konkretnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych (np. dla USA poprzez "Privacy Shield") lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych umów (tzw. "standardowe klauzule umowne").

 6. Prawa zainteresowanych osób

  1. Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia, czy odpowiednie dane będą przetwarzane oraz informacji na temat tych danych, jak również dalszych szczegółów i kopii danych, zgodnie z art. 15 RODO/GDPR.

  2. Zgodnie z art. 16 RODO/GDPR macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących użytkownika lub poprawienia błędnych danych dotyczących użytkownika.

  3. Zgodnie z art. 17 RODO/GDPR macie Państwo prawo zażądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub alternatywnie zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO/GDPR.

  4. Użytkownik ma prawo żądać otrzymania danych jego dotyczących, które zostały nam przekazane, zgodnie z art. 20 RODOGDPR i zażądać ich przekazania innym odpowiedzialnym podmiotom.

  5. Mają Państwo również prawo, na podstawie art. 77 RODO/GDPR, do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy

  Zgodnie z art. 7 pkt 3 RODO/GDPR mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

 8. Prawo do sprzeciwu

  Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych dotyczących użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO/GDPR. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

 9. Pliki cookie i prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

  Używamy tymczasowych i trwałych plików cookie, czyli małych plików przechowywanych na urządzeniach użytkowników (wyjaśnienie pojęcia i funkcji, patrz ostatni rozdział niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności). Po części pliki cookie służą bezpieczeństwu lub do obsługi naszej oferty online (np. do prezentacji strony internetowej) lub do zapisywania decyzji użytkownika podczas potwierdzania baneru cookie. Ponadto, my lub nasi partnerzy technologiczni używamy plików cookie do pomiaru zakresu i celów marketingowych, o których użytkownicy są informowani w trakcie oświadczenia o ochronie prywatności.

  Ogólny sprzeciw wobec używania plików cookie, wykorzystywanych w celach marketingowych online, może zostać złożony w przypadku wielu różnych usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej UE http://www.youronlinechoices.com/ . Ponadto zapisywaniu plików cookie można zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy pamiętać, że korzystanie wówczas z wszystkich funkcji oferty online może być niemożliwe.

 10. Usuwanie danych

  1. Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ograniczone w trakcie przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO/GDPR. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, zapisane u nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie koliduje z obowiązkami ustawowego przechowywania. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane dla innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. To znaczy, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane z przyczyn komercyjnych lub podatkowych.

  2. Zgodnie z wymogami prawnymi, przechowywanie odbywa się przez 6 lat zgodnie z § 257 pkt 1 kodeksu handlowego (HGB) (księgi handlowe, zapasy, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, listy handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 pkt 1 ordynacji podatkowej (AO) (księgi, zapisy, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, listy handlowe i pisma służbowe, dokumenty związane z podatkami itp.).

 11. Świadczenie usług umownych

  1. Przetwarzamy główne dane (np. nazwiska i adresy, a także dane kontaktowe użytkowników), dane dotyczące umów (np. wykorzystane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach), w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b RODO/GDPR. Dane oznaczone jako obowiązkowe w formularzach internetowych są wymagane do zawarcia umowy.

   Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w którym mogą zobaczyć przede wszystkim ich zamówienia. W ramach rejestracji zostaną przekazane użytkownikom niezbędne obowiązkowe informacje. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownik usunął swoje konto użytkownika, jego dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ich zachowania z przyczyn handlowych lub podatkowych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO/GDPR. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie ich danych po rozwiązaniu umowy przed jej zakończeniem. Jesteśmy uprawnieni do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

   W ramach rejestracji i ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online zapisywany jest adres IP oraz czas działania użytkownika. Zapisywanie odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, a także ochronę użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne do ścigania naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO/GDPR.

   Przetwarzamy dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, zainteresowanie naszymi produktami) i dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub profilu użytkownika), w celach reklamowych w profilu użytkownika, aby na podstawie wcześniej używanych usług wyświetlić użytkownikowi przykładowo wskazówki dotyczące produktu.

  2. Usunięcie następuje po wygaśnięciu gwarancji prawnej i podobnych zobowiązań, konieczność przechowywania danych jest sprawdzane co trzy lata; w przypadku prawnych obowiązków związanych z archiwizacją, usunięcie następuje po jego wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania na podstawie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat)); informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia.

 12. Nawiązanie kontaktu

  1. Kontaktując się z nami (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), informacje do przetwarzania wniosku kontaktowego przekazane przez użytkownika i jego opracowanie są przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b RODO/GDPR.

  2. Informacje użytkownika mogą być przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem ("system CRM") lub w podobnej organizacji zgłoszeń.

  3. Usuwamy zapytania, jeśli nie są już wymagane. Sprawdzamy tę konieczność co dwa lata; zapytania od klientów, którzy mają konto klienta, przechowujemy na stałe i odnosimy się do usunięcia do danych konta klienta. W przypadku prawnych obowiązków związanych z archiwizacją, usunięcie następuje po jego wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania na podstawie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat)).

 13. Komentarze i wpisy

  1. Jeśli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne uwagi, ich adresy IP zostają zapisane przez 7 dni w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO/GDPR.

  2. Odbywa się to dla naszego własnego bezpieczeństwa, jeśli ktoś pozostawia treści niezgodne z prawem w komentarzach i wpisach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W tym przypadku sami możemy być ścigani za komentarz lub wpis i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

 14. Zbieranie danych dostępu i logów

  1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO/GDPR, zbieramy dane dotyczące każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, przetransferowaną ilość danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłającego (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i żądającego dostawcę.

  2. Informacje dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa przez maksymalnie siedem dni (np. w celu dochodzenia w sprawie nadużyć lub oszustw), a następnie zostają usunięte. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

 15. Obecność online w mediach społecznościowych

  1. Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z aktywnymi i potencjalnymi klientami oraz użytkownikami i informować ich o naszych usługach. Podczas nawiązywania połączenia z odpowiednimi sieciami i platformami obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich odpowiednich operatorów.

  2. O ile nie postanowiono inaczej w kontekście naszego oświadczenia o ochronie prywatności, dane użytkowników będą przetwarzane, jeśli będą komunikować się z nami w sieciach społecznościowych i na platformach, na przykład poprzez pisanie artykułów na naszych formach obecności online lub wysyłanie nam wiadomości.

 16. Pliki cookie i pomiar zakresu

  1. Pliki cookie, to informacje przekazywane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników, które są tam przechowywane w celu późniejszego ich pobierania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji.

  2. Używamy "sesyjnych plików cookie", które są przechowywane tylko przez czas trwania aktualnej wizyty na naszej obecności online (na przykład, aby umożliwić przechowywanie Państwa statusu logowania lub funkcji koszyka na zakupy, a tym samym ogólne korzystanie z naszej oferty online). W sesyjnym pliku cookie zapisywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą zapisywać żadnych innych danych. Sesyjne pliki cookie zostaną usunięte, jeśli zakończone zostanie korzystanie z naszej oferty online i np. wylogujecie się Państwo lub zamkniecie przeglądarkę.

  3. O użyciu plików cookie w kontekście pseudonimowego pomiaru zakresu użytkownicy informowani są w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

  4. Jeśli użytkownicy nie chcą zezwolić na zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie mogą zostać usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.

  5. Użytkownik może zdecydować się na wykorzystanie plików cookie do celów pomiarowych i reklamowych, sprzeciwić się za pośrednictwem strony dezaktywacji reklam sieciowych Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz strony internetowej Stanów Zjednoczonych (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 17. Google Analytics

  1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO/GDPR), korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

  2. Google jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  3. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do sporządzania raportów na temat działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam dalszych usług powiązanych z korzystaniem z tej oferty online oraz Internetu. W takim przypadku z przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

   Używamy Google Analytics, aby zaprezentować reklamy wyświetlane w usługach reklamowych Google i ich podmiotach stowarzyszonych tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. zainteresowania konkretnymi tematami lub produktami, które są określane przez odwiedzane strony internetowe), które przesyłamy do Google (tak zwane "Remarketing-Audiences" lub "Google-Analytics-Audiences"). Przy pomocy Remarketing Audiences chcemy również upewnić się, że nasze reklamy są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są dokuczliwe.

  4. Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam skracany.

  5. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiegać zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  6. Więcej informacji o korzystaniu z danych przez Google, możliwościach ustawiania i sprzeciwu, znajduje się na stronach internetowych Google:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Wykorzystanie danych przez Google przy korzystaniu ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Wykorzystanie danych do celów reklamowych"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Zarządzanie informacjami używanymi przez Google do wyświetlania reklam").

 18. Serwis marketingowy/remarketingowy Google

  1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym wykorzystaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO/GDPR), korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych ("usługi marketingowe Google" ") Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

  2. Google jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  3. Usługi marketingowe Google pozwalają nam lepiej kierować reklamy na naszą witrynę i wyświetlać w niej użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie pasują do ich zainteresowań. Jeśli na przykład użytkownikowi pokazywane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych witrynach, nazywa się to "remarketingiem". W tym celu, podczas otwierania naszych i innych stron internetowych, gdzie aktywne są usługi marketingowe Google, będzie aktywowany bezpośrednio przez Google kod firmy Google i będą włączane na stronie internetowej tzw. znaczniki (re) marketingowe (niewidzialne grafiki lub kody, zwane także "Web Beacons"). Z ich pomocą użytkownik otrzymuje indywidualny plik cookie, tj. zostaje zapisany mały plik (zamiast plików cookie mogą również być używane porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być stosowane przez różne domeny, między innymi google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W tym pliku zaznaczono, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty on kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP jest skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Adres IP nie zostanie połączony z danymi użytkownika w innych ofertach firmy Google. Powyższe informacje mogą być powiązane przez Google również z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedza inne strony internetowe, mogą być wyświetlane dopasowane do niego reklamy, zgodnie z jego zainteresowaniami.

  4. Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Tzn. Google zapisuje i przetwarza nie nazwiska czy adresy e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie pliki cookie związane z danymi w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane konkretnej zidentyfikowanej osobie, lecz właścicielowi pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tego pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane na temat użytkowników za pośrednictwem usług marketingowych Google są przekazywane do serwerów Google w USA i tam zapisywane.

   Do stosowanych przez nas usług marketingowych Google należy m.in. program reklamowy online "Google AdWords". W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny plik „Conversion-Cookie“. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie są używane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords otrzymają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

  5. Możemy również korzystać z usługi "Google Optimizer". Usługa "Google Optimizer" pozwala nam zrozumieć w ramach tzw. "testów A/B", w jaki sposób oddziałują różne zmiany na stronie internetowej (np. zmiany w polach wejściowych, projektowaniu itp.). W tych celach testowych pliki cookie są zapisywane na urządzeniach użytkowników. Przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkowników.

  6. Ponadto możemy korzystać z "Menedżera znaczników Google", w celu integracji usług Google Analytics i marketingu oraz zarządzania nimi w naszej witrynie.

  7. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie przeglądu: https://policies.google.com/technologies/ads, oświadczenie o ochronie prywatności firmy Google znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy

  8. Jeśli chcecie Państwo zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, możecie skorzystać z możliwości ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google: https://adssettings.google.com/authenticated

   .
 19. Usługi Facebook, Custom Audiences i Facebook-Marketing

  1. W naszej ofercie online, ze względu na nasze uzasadnione interesy dotyczące analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online i do tych celów stosowane są tak zwane "piksele Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub jeśli znajdujecie się Państwo w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

  2. Facebook jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

  3. Piksele Facebooka z jednej strony umożliwiają Facebookowi określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook-Ads"). Odpowiednio korzystamy z pikseli Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku, które wysłaliśmy tylko tym użytkownikom Facebooka, wykazujących zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadających określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, ustalonymi na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tzw. "Custom Audiences"). Przy pomocy pikseli Facebooka chcemy również upewnić się, że nasze "Facebook-Ads" są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są dokuczliwe. Za pomocą pikseli Facebooka możemy również określić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, w których widzimy, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej strony po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "Conversion").

  4. Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach dyrektywy dotyczącej wykorzystania danych. W związku z tym ogólne wskazówki dotyczące prezentacji reklam na Facebooku znajdują się w dyrektywie dotyczącej wykorzystania danych przez Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące pikseli Facebooka i zasady działania można znaleźć w dziale pomocy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

  5. Mogą Państwo sprzeciwić się zapisowi przez piksele Facebooka i wykorzystaniu danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby określić, jakie typy reklam będą wyświetlane Państwu na Facebooku, można przejść do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępować zgodnie ze wskazówkami w ustawieniach reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. zostają one przejęte przez wszystkie urządzenia, takie jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

  6. Użytkownik może zdecydować się na wykorzystanie plików cookie do celów pomiarowych i reklamowych, poza tym sprzeciwić się za pośrednictwem strony dezaktywacji reklam sieciowych Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz strony internetowej Stanów Zjednoczonych (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 20. Wtyczki społecznościowe Facebooka

  1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym wykorzystaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO/GDPR) korzystamy z wtyczek społecznościowych ("Plugins") portalu społecznościowego facebook.com, który obsługiwany jest przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki mogą być elementami interakcji lub treścią (np. filmy, grafiki lub tekst) i mogą być rozpoznawane przez logo Facebooka (biała litera "f" na niebieskim kafelku, określenia "Lubię to", "Podoba mi się" lub znak "Kciuk w górę" ) lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  2. Facebook jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

  3. Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jej urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W takim przypadku z przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. W związku z tym, że nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki, informujemy użytkowników zgodnie z naszą wiedzą.

  4. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" lub zostawią komentarz, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook uzyska informacje dotyczące adresu IP i je zapisze. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko anonimowy adres IP.

  5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebooka, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w zasadach ochrony prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  6. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i wniesienie sprzeciwu dotyczące wykorzystania danych w celach reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. zostają one przejęte przez wszystkie urządzenia, takie jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

 21. Biuletyny informacyjne

  1. Poniższe wskazówki informują o zawartości naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie do wniesienia sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn, zgadzają się Państwo na przyjęcie i opisane procedury.

  2. Zawartość biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami o reklamie (dalej "biuletyn") tylko za zgodą odbiorcy lub prawnym zezwoleniem. Jeśli w ramach rejestracji do biuletynu treść jest wyraźnie opisana, są one decydujące dla zgody użytkowników. Ponadto, nasze biuletyny zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie.

  3. Procedura Double-Opt-In i protokołowanie: Rejestracja do naszego biuletynu odbywa się w tzw. procedurze Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą obcych adresów e-mail. Rejestracja do biuletynu zostanie zaprotokołowana, w celu udowodnienia procesu rejestracji, zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapis danych rejestracji i terminu potwierdzenia, a także adresu IP. Protokołowane są również zmiany w danych zapisanych przez dostawcę usług wysyłkowych.

  4. Dane rejestracji: Aby zarejestrować się do biuletynu, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska, w celu osobistego zwracania się w biuletynie.

  5. Pomiar sukcesu - biuletyny zawierają tak zwany "Web Beacon", tzn. plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług wysyłkowych po otwarciu biuletynu. W ramach tego pobierania gromadzone będą jako pierwsze informacje techniczne, takie jak informacje na temat przeglądarki i systemu, jak również adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowanie podczas odczytywania, na podstawie wywoływanych miejsc (które są określane za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny zostaną otwarte, kiedy zostaną otwarte i które linki zostaną kliknięte. Informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynów z przyczyn technicznych. Jednak obserwacja indywidualnych użytkowników nie jest ani naszym celem, ani dostawcy usług wysyłkowych. Oceny służą nam przede wszystkim do rozpoznawania zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i do dostosowywania naszych treści do nich lub do wysyłania różnych treści, w zależności od zainteresowań naszych użytkowników.

  6. Wysyłka biuletynu i pomiar sukcesu dokonywane są na podstawie zgody odbiorców, wg. 6 pkt 1 lit. a, art. 7 RODO/GDPR w połączeniu z § 7 pkt 2 nr 3 UWG lub na podstawie prawnego zezwolenia, zgodnie z § 7 pkt 3 ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją (UWG).

  7. Protokołowanie procedury rejestracji odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zgodnie z. art. 6 pkt 1 lit. f RODO/GDPR i służy jako dowód zgody na otrzymanie biuletynu.

  8. Wypowiedzenie / odwołanie - użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć otrzymywanie naszego biuletynu, tj. anulować swoją zgodę. Link do wypowiedzenia biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko w celu subskrypcji biuletynu i wypowiedzą rejestrację, ich dane osobowe zostaną usunięte.

 22. Integracja usług i treści stron trzecich

  1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym wykorzystaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO/GDPR), w naszej ofercie online korzystamy z treści lub usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców, w celu dostarczenia ich treści i usług, jak np. filmy lub czcionki (określane łącznie jako "treść"). Zawsze zakłada się, że zewnętrzni dostawcy tych treści korzystają z adresu IP użytkowników, ponieważ nie mogliby przesłać treści do ich przeglądarki bez adresu IP. W związku z tym adres IP jest wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, do których dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Zewnętrzni dostawcy mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, określane również jako "Web Beacons"), do celów statystycznych lub marketingowych. "Znaczniki pikselowe" mogą służyć do informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach internetowych tej witryny. Pseudonimiczne informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z tego typu informacjami z innych źródeł.

  2. Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych, a także ich treści oraz linki do ich oświadczeń o ochronie prywatności, które zawierają dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych oraz, już tu wspomniano, możliwości wniesienia sprzeciwu (tzw. Opt-Out):

   Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych stron trzecich (np. PayPal lub natychmiastowy przelew), obowiązują warunki handlowe i zasadach ochrony prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych, które można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych lub aplikacjach transakcyjnych.

   Mapy usługi "Google Maps" udostępnione przez dostawcę zewnętrznego, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

   Filmy platformy "YouTube" zewnętrznego dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

   W ramach naszej oferty online, mogą zostać włączone funkcje usługi lub platforma Twitter (zwane dalej "Twitter"). Twitter jest ofertą Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funkcje obejmują prezentację naszych wpisów w platformie Twitter w naszej ofercie online, link do naszego profilu na Twitterze, jak również możliwość interakcji z wpisami i funkcjami platformy Twitter, jak również do pomiaru, czy użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do naszej oferty online za pośrednictwem reklam, które znajdują się na Twitterze (tzw. pomiar konwersji). Twitter jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Oświadczenie o ochronie prywatności: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Dane firmy

TOP

Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.com. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Akceptuj
 
Odmawiać