Warunki sprzedaży, dostaw i płatności

Zakres obowiązywania, definicje

Zakres obowiązywania:

 1. Niniejsze warunki sprzedaży, dostaw i płatności obowiązują jedynie dla przedsiębiorstw, osób prawnych w świetle prawa publicznego oraz wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego w świetle niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) §310 ust. 1. Warunki Klienta będące w sprzeczności z warunkami sprzedaży firmy Gira lub się od nich różniące uznawane są przez firmę Gira jedynie za wyraźną pisemną zgodą.
 2. Niniejsze warunki sprzedaży, dostaw i płatności obowiązują również dla wszystkich dokonywanych w przyszłości transakcji z Klientem, o ile są one czynnościami prawnymi podobnego rodzaju.

Definicje:

Stosowane tu pojęcia Gira, Klient i przedsiębiorca mają następujące znaczenie:

„Gira” oznacza firmę
Gira Giersiepen GmbH & Co KG,
Dahlienstraße,
42477 Radevormwald

„Klient” oznacza każdego przedsiębiorcę zawierającego z firmą Gira umowę w świetle punktu 2 niniejszych ogólnych warunków handlowych.

„Przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną albo spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która zawierając transakcję z firmą Gira, działa w celach związanych z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Firma Gira zastrzega sobie w nieograniczonym zakresie prawo własności oraz prawa autorskie do wszystkich kosztorysów, rysunków i innych dokumentów. Dokumenty mogą być ujawniane osobom trzecim wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy Gira i w razie niezłożenia zlecenia muszą na wniosek firmy Gira zostać jej niezwłocznie zwrócone. Zdania 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokumentów Klienta. Mogą one jednak być udostępniana takim osobom trzecim, na które firma Gira w sposób dopuszczalny przeniosła obowiązek dostawy.
 2. Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeśli są one możliwe do przyjęcia dla Klienta.

2. Oferta i zawarcie umowy

 1. Jeśli zamówienie uznawane jest za ofertę w rozumieniu § 145 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), firma Gira może przyjąć je przed upływem 2 tygodni.

3. Zakres dostaw i usług

 1. Dokumenty, rysunki, informacje o masie, wzory itp. dołączone do oferty firmy Gira są miarodajne tylko w przybliżeniu, chyba że oferta stanowi inaczej. Wyraźnie zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, projektowych, materiałowych i produkcyjnych także po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, o ile nie wpływa to na jakość, cenę i/lub podstawowe dane funkcyjne albo czas dostawy i jest to możliwe do przyjęcia dla Klienta.

4. Terminy dostaw

 1. Zaproponowany przez firmę Gira termin dostawy nie ma charakteru wiążącego, o ile nie uzgodniono inaczej z Klientem. Wyraźnie zastrzegamy warunek otrzymania na czas właściwej dostawy przez nas samych.
 2. Termin dostawy ulega przedłużeniu, jeżeli wystąpią nieprzewidziane, wyjątkowe i nieuniknione zdarzenia, zwłaszcza w razie wszelkiego rodzaju strajków, wprowadzenia embarga oraz nieotrzymania dostawy na czas przez firmę Gira.
 3. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie Klienta lub z innych powodów, za które firma Gira nie jest odpowiedzialna, to Klient ponosi spowodowane tym dodatkowe koszty i ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia dostarczanego towaru od momentu zawiadomienia o gotowości do wysyłki.
 4. W przypadku składowania w zakładzie firmy Gira (lub u pełnomocników firmy Gira) firma Gira ma prawo do naliczania kosztów składowania w wysokości co najmniej 0,5% ceny dostawy za każdy rozpoczęty miesiąc składowania. Nie narusza to możliwości wnoszenia dalszych roszczeń, zwłaszcza w oparciu o § 373 niemieckiego Kodeksu Handlowego.
 5. Firma Gira zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych i przedterminowych.
 6. W przypadku opóźnienia dostawy, za które odpowiedzialność ponosi firma Gira, Klient ma obowiązek do wyznaczenia firmie Gira odpowiedniego terminu dodatkowego. Jeżeli w przypadku opóźnienia dostawy Klient wyznaczy firmie Gira adekwatny do okoliczności termin dodatkowy, a firma Gira przekroczy ten termin z zawinionych przez siebie powodów, to Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Prawo do roszczeń odszkodowawczych przysługuje mu tylko w wypadku, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.
 7. Jeżeli umowa stanowi stałe świadczenie w rozumieniu § 376 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), to poprzedni ustęp obowiązuje z zastrzeżeniem, że po wykluczeniu wszystkich dalej idących praw Klient może na piśmie odstąpić od umowy, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.
 8. Dotrzymanie terminu dostawy przez firmę Gira wymaga terminowego i prawidłowego spełnienia obowiązków umownych ze strony Klienta, a zwłaszcza dotrzymania terminów płatności.

5. Przejście ryzyka, wysyłka

 1. Między firmą Gira a Klientem zastosowanie mają INCO-Terms w obowiązującym wydaniu, obecnie INCO-Terms 2010, klauzula „EXW” (loco/ex works). Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Klienta w momencie wysyłki towaru, najpóźniej w momencie wydania go z zakładu/magazynu. Nie ma przy tym znaczenia, czy towar wysyłany jest z miejsca wykonania świadczenia oraz kto pokrywa koszty transportu.
 2. Jeżeli firma Gira przejmuje ubezpieczenie transportowe w ramach zawartej przez nią polisy generalnej, to regulacja ewentualnych szkód dokonywana jest zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia po przedłożeniu przez Klienta następujących dokumentów:
  a) potwierdzenie stanu faktycznego przez przedsiębiorstwo transportowe (np. pokwitowanie spedycyjne),
  b) oryginalny list przewozowy,
  c) przeniesienie praw do powstałych szkód.
 3. Jeżeli firma Gira ponosi odpowiedzialność za szkodę transportową, to Klient jest zobowiązany do powiadomienia firmy Gira na piśmie o wystąpieniu szkody transportowej natychmiast po otrzymaniu przesyłki. Uszkodzone części należy odesłać franko do naszego zakładu w Radevormwald lub do danego magazynu wysyłkowego firmy Gira. Klient nie może odmówić przyjęcia dostawy ze względu na nieznaczne wady.

6. Ceny, warunki płatności, zabezpieczenia

 1. Ceny firmy Gira są cenami netto loco zakład lub magazyn wysyłkowy bez kosztów opakowania i z doliczeniem ustawowego podatku VAT wg obowiązującej stawki. Koszty opakowania są oddzielnie fakturowane.
 2. W przypadku braku uzgodnienia z Klientem stałych cen zastrzega się możliwość wprowadzania w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w późniejszym okresie zmian cen w adekwatnej wysokości, spowodowanych zmianą kosztów wynagrodzeń, materiału i dystrybucji dla dostaw.
 3. W przypadku zamówień poniżej 100,- euro naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15,- euro. W przypadku dropshippingu (adres wysyłki inny niż adres zamawiającego) firma Gira nalicza zryczałtowane koszty wysyłki w wysokości co najmniej 7,50 euro na przesyłkę. Wyższe koszty wysyłki są indywidualnie uzgadniane z Klientem.
 4. Wszystkie płatności Klienta muszą być dokonywane przelewem OUR na konto firmy Gira w podanych terminach.
 5. Jeśli po dacie wysłania przez firmę Gira potwierdzenia zamówienia u Klienta wystąpią zmiany jego sytuacji gospodarczej, które mogą podać w wątpliwość możliwość wykonania przez niego zobowiązań płatniczych, to firma Gira ma prawo do wstrzymania dostawy towaru lub do zażądania zabezpieczenia. Jeżeli przed upływem adekwatnego terminu Klient nie spełni żądania firmy Gira i nie udostępni zabezpieczenia, to firma Gira ma prawo do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku zapłaty w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury firma Gira udziela skonta w wysokości 2%. Na usługi świadczone przez firmę Gira nie udziela się skonta. Zaległości w płatnościach wykluczają możliwość skonta. Termin płatności pełnej sumy (bez odliczenia skonta) wynosi 30 dni od daty otrzymania towaru. Przedstawiciele firmy Gira i jej pracownicy w podróży służbowej nie są uprawnieni do przyjmowania płatności lub środków płatniczych, o ile nie posiadają pełnomocnictwa do inkasa.
 7. Klient jest zobowiązany do zapłacenia firmie Gira należności w przeciągu 30 dni od chwili otrzymania towaru. Po upływie tego terminu Klient zostaje uznany za dłużnika, bez konieczności wystawienia dodatkowego upomnienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek od niespłaconych długów w wysokości 9% powyżej stopy bazowej przez czas występowania zwłoki. Zastrzega się możliwość udokumentowania i dochodzenia wyższej szkody z tytułu zwłoki.
 8. Jeżeli firma Gira przejęła instalację lub montaż i nie uzgodniono inaczej, to oprócz ustalonego wynagrodzenia Klient ponosi także wszystkie niezbędne dodatkowe koszty, takie jak koszty podróży, koszty transportu narzędzi i sprzętu oraz bagażu osobistego i diet.

7. Potrącenie i prawa zatrzymania

 1. Klientowi przysługuje prawo do potrącenia wobec firmy Gira tylko w przypadku prawomocnego stwierdzenia lub bezsporności jego roszczeń wzajemnych. Klient uprawniony jest do wykonywania prawa do potrącenia względem firmy Gira jedynie, jeśli jego roszczenia wzajemne dotyczą tego samego stosunku umownego.

8. Wady rzeczowe

Firma Gira odpowiada za wady rzeczowe w następujący sposób:

 1. Wszystkie części lub usługi, które w ramach terminu przedawnienia – bez względu na czas eksploatacji – wykażą wady rzeczowe, zostaną przez firmę Gira wg jej wyboru bezpłatnie naprawione, dostarczone na nowo lub wykonane od nowa, o ile przyczyna wady rzeczowej występowała już w chwili przejścia ryzyka.
 2. Roszczenia z tytułu wad rzeczowych wygasają w przeciągu 24 miesięcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli zgodnie z § 438 ustęp 1 punkt 2 (budowle i wyposażenie budowli), § 479 ustęp 1 (regres) i § 634a ustęp 1 punkt 2 (wady budowlane) niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) przepisy przewidują dłuższe terminy oraz w przypadkach utraty życia, poniesienia obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu albo celowego lub rażącego zaniedbania obowiązków przez firmę Gira, jak również podstępnego zatajenia wady. Nie narusza to postanowień przepisów prawnych dotyczących wstrzymania, zawieszenia i wznowienia biegu przedawnienia.
 3. Po otrzymaniu dostawy i usług Klient jest zobowiązany do ich niezwłocznego sprawdzenia. Obowiązuje § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Klient musi zgłaszać do firmy Gira wszystkie wady rzeczowe pisemnie, e-mailem lub telefaksem przed upływem dwóch tygodni. Znaczenie ma przy tym data wpłynięcia reklamacji z tytułu wad do firmy Gira. W przypadku oczywistych wad bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą dostawy towaru do Klienta, a w przypadku wad ukrytych z momentem ich stwierdzenia przez Klienta. Jeżeli zgłoszenie wad nie zostanie dokonane w terminie, to wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Klient ponosi ciężar dowodu dla wszystkich uwarunkowań dochodzenia roszczeń, a zwłaszcza obowiązek wykazania samej wady oraz odpowiedzialność za moment stwierdzenia wady i terminowość wniesienia reklamacji z tytułu wad.
 4. W przypadku terminowej i formalnie prawidłowej reklamacji z tytułu wad Klient może wstrzymać swoje płatności w adekwatnej proporcji do występujących wad rzeczowych. Klient może wstrzymać płatności tylko wtedy, gdy złoży on reklamację z tytułu wad, co do której zasadności nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli reklamacja z tytułu wad jest nieuzasadniona, to firma Gira ma prawo do dochodzenia zwrotu swoich wydatków przez Klienta.
 5. Należy najpierw zapewnić firmie Gira w adekwatnym zakresie możliwość ponownego wykonania zobowiązania w adekwatnym terminie. Na żądanie należy bezpłatnie odesłać wymienione części do firmy Gira.
 6. Jeżeli nie dojdzie do ponownego wykonania zobowiązania (zgodnie z § 440 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)), to niezależnie od ewentualnych praw do roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem 12 Klient może odstąpić od umowy lub zredukować wynagrodzenie.
 7. Prawa do roszczeń z tytułu wad nie przysługują w przypadku tylko nieznacznych odstępstw od uzgodnionych właściwości, nieznacznego ograniczenia używalności, naturalnego zużycia lub uszkodzeń powstałych po przejściu ryzyka na skutek wadliwego lub niedbałego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, stosowania nieodpowiednich środków eksploatacyjnych, przeprowadzania wadliwych prac budowlanych, niewłaściwego podłoża budowlanego lub na skutek szczególnych czynników zewnętrznych, które nie zostały uwzględnione w umowie; a także w przypadku niedających się powtórzyć błędów oprogramowania. Jeśli Klient lub osoby trzecie dokonają nieprawidłowych zmian lub napraw, to nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wad ani odnośnie do tych zmian, ani do ich następstw. Zobowiązanie gwarancyjne firmy Gira wymaga również, aby towary zostały odpowiednio zainstalowane, uruchomione i były użytkowane z dokładnym przestrzeganiem instrukcji obsługi.
 8. Wyklucza się roszczenia Klienta z tytułu nakładów poniesionych wskutek ponownego wykonania zobowiązania, a zwłaszcza kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, o ile koszty te wzrosną na skutek późniejszego przeniesienia przedmiotu dostawy do innej lokalizacji niż do siedziby Klienta, chyba że takie przeniesienie odpowiada użytkowaniu zgodnemu z przeznaczeniem.
 9. Prawa Klienta do regresu w stosunku do firmy Gira na podstawie § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) (regres przedsiębiorcy) są ograniczone do przypadków, w których Klient nie zawarł ze swoim odbiorcą żadnych porozumień wykraczających poza ustawową odpowiedzialność za wady. Odnośnie do zakresu prawa Klienta do regresu w stosunku do firmy Gira zgodnie z § 478 ustęp 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) obowiązują ponadto odpowiednio punkt 8 ustęp 7 oraz punkt 8 ustęp 8.
 10. Odnośnie do roszczeń odszkodowawczych obowiązuje ponadto punkt 12 niniejszych warunków sprzedaży, dostaw i płatności (pozostałe roszczenia odszkodowawcze). Wyklucza się roszczenia Klienta z tytułu wad rzeczowych w stosunku do firmy Gira i podmiotów wykonujących jej zobowiązania, wykraczające poza roszczenia opisane w punkcie 8 lub od nich odbiegające.

9. Obsługa zwrotów (zwroty towaru)

 1. W przypadku niespełnienia przez Klienta warunków dochodzenia roszczeń gwarancyjnych firma Gira nie jest zobowiązana do przyjęcia zwrotu towaru.
 2. Jeżeli firma Gira w wyjątkowym przypadku zgodzi się na przyjęcie zwrotu towaru od Klienta, które wykracza poza roszczenia gwarancyjne, to następuje to dobrowolnie i bez uznania zobowiązań prawnych. Nie uzasadnia to roszczeń Klienta do zwrotu ceny zakupu.
 3. Jeżeli w rozumieniu powyższego punktu 2 firma Gira zdecyduje się na świadczenia poza spełnieniem roszczeń gwarancyjnych w ramach obsługi zwrotów, to Klient zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą manipulacyjną. Wysokość odpowiedniej zryczałtowanej opłaty można znaleźć na stronie internetowej firmy Gira pod adresem http://partner.gira.de/service oraz http://partner.gira.de/service/fgh/retouren.html.

10. Zastrzeżenie własności

 1. Firma Gira zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu wpłynięcia wszystkich płatności wynikających ze wszystkich umów zawartych do dnia, w którym zawarta została ostatnia umowa między Klientem a firmą Gira. Klient może sprzedawać towary objęte zastrzeżeniem własności w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej. Jednakże ceduje on na rzecz firmy Gira wszystkie należności wobec odbiorców lub osób trzecich, które uzyska ze sprzedaży towarów, do wysokości wartości odpowiedniej faktury. Klient jest upoważniony do egzekucji tych należności także po ich cesji. Nie narusza to uprawnienia firmy Gira do egzekucji tych należności we własnym zakresie. Firma Gira może zwłaszcza wymagać, aby Klient niezwłocznie poinformował ją o scedowanej należności, jej przedmiocie oraz jej dłużniku i podał wszystkie informacje niezbędne do jej egzekucji oraz przekazał wszystkie przynależne dokumenty, a także aby poinformował dłużnika na piśmie o cesji.
 2. Klient nie ma prawa do zastawiania towaru objętego zastrzeżeniem własności lub przenoszenia jego własności na osoby trzecie w ramach zabezpieczenia.
 3. W przypadku niezgodnego z umową zachowania Klienta, a zwłaszcza w przypadku zwłoki z płatnością firma Gira ma prawo do odebrania towaru. Odebranie oraz zajęcie towaru przez firmę Gira nie stanowi oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego pisemnego oświadczenia o nim przez firmę Gira. W przypadku zajęć lub innych ingerencji osób trzecich Klient musi o tym niezwłocznie poinformować firmę Gira na piśmie.
 4. Obróbka, przeróbka i przetwarzanie nabytej rzeczy przez Klienta ma miejsce zawsze wimieniu i na zlecenie firmy Gira. W tym przypadku przysługujące Klientowi prawo do ekspektatywy w stosunku do nabytej rzeczy rozciąga się na rzecz przetworzoną. W przypadku przetworzenia nabytej rzeczy w połączeniu z innymi przedmiotami nienależącymi do firmy Gira, firma ta nabywa prawo współwłasności nowej rzeczy w proporcji obiektywnej wartości nabytej rzeczy do innych wraz z nią przetworzonych przedmiotów w momencie przetworzenia. To samo obowiązuje w wypadku zmieszania. Jeśli ze względu na sposób zmieszania rzecz Klienta traktowana jest jako rzecz podstawowa, przyjmuje się, że Klient przenosi na firmę Gira prawo współwłasności w odpowiedniej proporcji oraz przechowuje dla firmy Gira powstałą w ten sposób własność wyłączną lub współwłasność. Jako zabezpieczenie należności od Klienta na rzecz firmy Gira Klient ceduje na firmę Gira również należności od osób trzecich powstałe na jego rzecz wskutek połączenia objętego zastrzeżeniem towaru z nieruchomością gruntową. Firma Gira cesję taką przyjmuje już w chwili obecnej.
 5. Na żądanie firma Gira zwolni Klientowi zabezpieczenie wg wyboru firmy Gira i pod warunkiem, że jego wartość przekroczy wartość zabezpieczonych należności o ponad 25%.

11. Brak możliwości wykonania zobowiązania

 1. Jeżeli dostawa jest niemożliwa, to Klient ma prawo do żądania odszkodowania, chyba że niemożność dostawy nie została zawiniona przez firmę Gira. Przysługujące Klientowi prawo do roszczeń odszkodowawczych jest jednak ograniczone do 10% wartości tej części dostawy, której ze względu na brak możliwości dostawy nie można było wdrożyć do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli odpowiedzialność jest obowiązkowa w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub z powodu utraty życia, poniesienia obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu. Nie jest z tym związane odwrócenie ciężaru dowodu na niekorzyść Klienta. Nie narusza to prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

12. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze

 1. Wyklucza się roszczenia Klienta o odszkodowanie i zwrot kosztów (dalej określane wspólnie jako roszczenia odszkodowawcze) niezależnie od podstawy prawnej, zwłaszcza ze względu na naruszenie umownych obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego lub ze względu na niedozwolone działanie. Nie obowiązuje to w przypadku, gdy odpowiedzialność jest obowiązkowa, np. w myśl ustawy o odpowiedzialności za produkt lub w przypadkach umyślnego działania, rażącej niedbałości, naruszenia zdrowia lub życia albo naruszenia ważnych zobowiązań umownych. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie są one wynikiem umyślnego działania ani rażącego niedbalstwa i jeśli odpowiedzialność nie występuje z powodu utraty życia, poniesienia obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu.
 2. Roszczenia odszkodowawcze są ponadto w zależności od ich podstawy i wysokości ograniczone do zakresu ubezpieczenia obowiązującego dla firmy Gira w momencie wystąpienia szkody.
 3. Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia odszkodowawcze na mocy niniejszego punktu 12, obowiązują ustawowe przepisy na temat przedawnienia.

13. Miejsce wykonania świadczenia, właściwość miejscowa sądu, zakres obowiązywania

 1. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań z niniejszej umowy włącznie z prawami z tytułu odstąpienia jest Radevormwald.
 2. Dla miejscowej właściwości sądów za uzgodnione uważa się te miasta, w których mają swoją siedzibę sądy właściwe dla Radevormwald. Dotyczy to także pozwów z tytułu weksli i czeków, a zwłaszcza roszczeń wynikających z postępowania upominawczego. Dopóki jednak nie toczy się postępowanie sądowe przeciwko firmie Gira, jest ona uprawniona do pozwania Klienta przed sądem właściwym dla jego siedziby.
 3. Dla wszystkich stosunków prawnych w związku z niniejszą umową obowiązuje prawo Niemieckiej Republiki Federalnej z wykluczeniem konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów o międzynarodowych zakupach towarów (CISG).

Stan: 10/2017

> Pobierz OWH

TOP

Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.com. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Akceptuj
 
Odmawiać